EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


PUBLIKACJE FUNDACJI


„Social Economy for the Young”

Oddajemy w Państwa ręce anglojęzyczną publikację "Ekonomia Społeczna dla Młodych", która skierowana jest szczególnie do osób pracujących na co dzień z młodzieżą w obszarze jej aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

Została ona opracowana przez pracowników młodzieżowych reprezentujących Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw (Lublin) oraz hiszpańską organizację La Associación de Programas Educativos Open Europe (Reus) w ramach 12 – miesięcznego projektu „Ekonomia Społeczna dla Młodych”. Projekt ten został zrealizowany w ramach programu Erasmus+ (KA153-YOU-Mobility of Youth Workers), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Miłej lektury!

PDF

"Razem możemy więcej"

Z wielką radością informujemy o publikacji podręcznika "Razem możemy więcej".

Jest to zbiór praktycznych ćwiczeń i gier (scenariusze + materiały) rozwijających kompetencje społeczne u młodych ludzi w wieku 15-29 lat.

Podręcznik skierowany jest do osób pracujących na co dzień z takimi grupami wiekowymi.

Opracowanie podręcznika odbyło się dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Naszym partnerem projektowym jest hiszpańska organizacja La Associación de Programas Educativos Open Europe

PDF

Jak organizować wolontariat pracowniczy, z uwzględnieniem aspektu budowania zespołu pracowniczego

Zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem dla pracodawców „Jak organizować wolontariat pracowniczy, z uwzględnieniem aspektu budowania zespołu pracowniczego”.

W Podręczniku zwrócono uwagę na aspekt budowania zespołu pracowniczego oraz na wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wyniku realizacji wolontariatu pracowniczego. Podręcznik składa się z 2 części.

W części pierwszej pt “Organizacja wolontariatu pracowniczego” przedstawiono następujące zagadnienia: korzyści wynikające z wolontariatu, oczekiwania pracowników, aspekty prawne i organizacyjne, wskazówki do praktycznego wdrażania, dokonanie oceny prowadzonych działań.

W części drugiej przedstawiono realizację wolontariatu pracowniczego podczas pandemii COVID-19. Szczegółowo zaprezentowano redukcję ryzyka, prawa i obowiązki wolontariusza podczas pandemii, system komunikacji pomiędzy poszczególnymi stronami w wolontariacie pracowniczym.

Niniejszy podręcznik powstał w ramach projektu „Wolontariat pracowniczy osób młodych jako narzędzie budowania zespołu” realizowanego przez partnerstwo międzynarodowe. Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, partnerem krajowym Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych-Społecznik, partnerem zagranicznym jest Nezavisle Krestanske Odbory Slovenska ze Słowacji. Projekt realizowany jest jako grant współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu“ Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PDF

E-wolontariat jako narzędzie budowania wspólnej przyszłości

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną w trakcie projektu "E-wolontariat jako narzędzie budowania wspólnej przyszłości" realizowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla wszystkich organizacji, które chciałyby wzbogacić swoją ofertę współpracy dla wolontariuszy o działania opierające się na e-wolontariacie.
E-wolontariat jest odmianą wolontariatu, w którym kluczową rolę odgrywa praca online. Taka organizacja pracy pozwala stworzyć nową jakość i otwiera nowe perspektywy: pozwala pokonać ograniczenia czasu i przestrzeni, otwiera nowe obszary i sposoby współpracy i nadaje pracy wymiar globalny.
Współczesne technologie otworzyły zupełnie nowe możliwości zarówno dla organizacji poszukujących wolontariuszy, jak i dla osób chcących się w nich udzielać. Wolontariat zdalny wyeliminował potrzebę znajdowania się w określonym czasie, w określonym miejscu, co w znacznym stopniu zwiększyło swobodę i elastyczność zaangażowania wolontariuszy.
Dzięki temu, że wolontariusze online nie wymagają fizycznego zakwaterowania, nie generują dodatkowych kosztów, co jest ważne zwłaszcza dla małych organizacji, które nie mogą pozwolić sobie na wysoki koszt funkcjonowania (na przykład organizacje pozarządowe, które nie mają stałego źródła finansowania).
Również dla e-wolontariuszy taka forma współpracy jest bardzo atrakcyjna. Możliwość zdalnej pracy pozwala na udział osób, których praca jako wolontariusz byłaby trudna lub wręcz niemożliwa ze względu na niepełnosprawność, obowiązki domowe, trudności transportowe lub harmonogram prac.
Bardzo ważne jest, aby zorganizować pracę e-wolontariuszy w inteligentny i łatwy sposób, oraz dbać o nich właściwie przez cały okres współpracy.
Mamy nadzieję, że opracowana przez nas publikacja pomoże wszystkim organizacjom, które chciałyby rozpocząć pracę z e-wolontariuszami.

PDF

PUBLIKACJA ZREALIZOWANA W RAMACH
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego

W ręce nauczycieli, pedagogów oraz uczniów oddajemy poradnik dotyczący zakładania oraz działalności Szkolnych Klubów Europejskich. Publikacja powstała z myślą o aktywnych, młodych ludziach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, państw członkowskich, a także roli Polski we wspomnianej organizacji. Autorzy publikacji starali się podsunąć jak najwięcej gotowych rozwiązań, które pomogą nie tylko w założeniu klubu, ale również przyczynią się do stworzenia jak najbardziej atrakcyjnej formuły omawianego podmiotu, za chęcającej młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy w obszarze Unii Europejskiej. Z pewnością atrakcyjną formą dla młodych będą wszelkie działania realizowane w sieci internetowej, np. tworzenie i prowadzenie strony internetowej, czy też prowadzenie profilu lub konta na portalu społecznościowym.

PDF

PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Youth stressed out check this out.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą nasz projekt polsko-litewski Youth stressed out check this out. Wydawnictwo jest wynikiem współpracy dwóch grup młodzieżowych z Polski i Litwy, które pracowały nad zagadnieniem walki ze stresem.

PDF

This publication is a part of “Youth stressed out – check this out!” project supported by “Youth in Action Programme”. This publication reflects only an opinion of its authors and European Commission cannot be responsible of all information which was given in it.


Międzynarodowy projekt z zakresu doradztwa zawodowego
TRANSFER KNOW_HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

Instytut Rynku Pracy

Dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia. Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii. Zeszyt Metodyczny

http://www.professional-youth.eu/

Publikacje projektu

Multimedialny przewodnik dla młodych po rynku pracy

W dziesięciu krótkich filmach przedstawiamy poradnik krok po kroku po rynku pracy dla młodego człowieka. Zachęcamy do obejrzenia i mamy nadzieję, że będą inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia i realizacji marzeń zawodowych.

Filmy

"Młody Europejczyk z Lubelszczyzny" Europe Direct 2010

Przewodnik po programach i funduszach UE dla młodzieży.

Unia Europejska stawia szczególny nacisk na rozwój młodzieży, dlatego kieruje do młodych ludzi wiele programów, mających na celu wsparcie ich możliwości edukacyjnych czy też zwiększenie ich możliwości na rynku pracy. Poniższa publikacja prezentuje wybrane programy, z których mogą korzystać młodzi ludzie, z zakresu: edukacji, wolontariatu, pracy i przedsiębiorczości.

PDF

"Community media citizen's debate"

Podręcznik dla organizatorów debat obywatelskich i debat Pro-Contra.

W podręczniku można znaleźć praktyczne informacje o tym jak organizować debaty, jak przygotować się do nich oraz jak wykorzystywać nowe media w edukacji politycznej i obywatelskiej. Podręcznik w języku angielskim.

www.youth4media.eu

PDF

Act TV - information kit

Publikacja informująca na temat Programu 'Młodzież w działaniu', która powstała w ramach projektu 'Youth in Action TV'. Ma na celu dać odpowiedź na pytania jak wziąć udział lub zorganizować projekt młodzieżowy, np. wymianę. Podręcznik w języku angielskim.

www.youth4media.eu

PDF

„Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

Publikacja jest owocem pierwszej tury badań przedsiębiorców z terenu Lubelszczyzny, prowadzonych w ramach projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Realizowane badania mają na celu zebranie wszystkich ważnych informacji pozwalających na opisanie istotnych czynników wpływających na stan lubelskich przedsiębiorstw, w obszarach dotyczących m.in. kryzysu, polityki zatrudnienia, wykorzystania funduszy europejskich, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.

Wersja PDF

Akademi@ Demokracji

Podręcznik do kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży
Podręcznik ten ma stanowić odpowiedź na takie problemy współczesnej Polski, jak małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne czy niska frekwencja wyborcza.

Wersja PDF

Akademia demokracji dla Ukrainy

Publikacja zawierająca program kształceniowy w zakresie edukacji politycznej i obywatelskiej. Warsztaty i materiały szkoleniowe przydatne dla multiplikatorów kształcenia politycznego na Ukrainie. Publikacja wydana w ramach projektu Akademia demokracji - wsparcie dla kształcenia politycznego i obywatelskiego na Ukrainie. Projekt obejmował cykl szkoleń i warsztatów, opracowanie programu kształcenia oraz promocję edukacji politycznej na Ukrainie. Wersja językowa: ukraińska.

www.euromixbug.org

PDF

OKŁADKA


Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny.

Paweł Kaczmarczyk (red.), 2008

Publikacja stanowi efekt prowadzonych na terenie miasta Lublin badań gospodarstw domowych, pracodawców oraz studiujących i pracujących w Lublinie obywateli Ukrainy i Białorusi. Taki dobór próby badawczej pozwolił skoncentrować się na czterech wzajemnie powiązanych elementach. Pierwszym z nich była skala, dynamika i struktura współczesnych migracji z Lubelszczyzny. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie są skutki mobilności zagranicznej dla migrantów, ich rodzin oraz społecznosci lokalnych. Drugim aspektem były rozmiary i cechy strukturalne napływu imigrantów, a w szczególnosci problematyka integracji ekonomicznej cudzoziemców w Lublinie i okolicach. Z elementem tym wiążą sie dwa kolejne. Trzeci dotyczył gotowości do zatrudniania cudzoziemców w Polsce i rozmiarów popytu na pracę obywateli krajów ościennych na polskim rynku pracy. Czwarty stanowi analizę specyficznej grupy imigranckiej, jaką są studenci zagraniczni. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki i wnioski z przeprowadzonych prac badawczych wzbogacone o analizę monograficzną, która stanowi tło i kontekst zawartych rozważań.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Wojciech Otrębski, Bohdan Rożnowski, 2008

Publikacja jest efektem badań kwestionariuszowych, która pozwoliły na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczestników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pracodawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głównych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Książka składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze przybliżają podstawy teoretyczne prowadzonych badań. Trzeci rozdział wyjaśnia metodologię, prezentuje grupę i zastosowane metody. Natomiast w czwartym rozdziale szczegółowo opisane są uzyskane wyniki. Całość pracy kończą wnioski z badań i spis bibliograficzny.
Publikacja opracowana została w projekcie "Równe szanse w pracy" zrealizowanym w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Zarządzanie projektami społecznymi.
Materiały szkoleniowe dla służb zatrudnienia.

Bohdan Rożnowski (red.), 2007

W ksiązce znaleźć można poszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami społecznymi, wskazanie narzędzi przydatnych w tym zakresie oraz przedstawienie doświadczeń osób zarządzających tego typu projektami. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznej grupy pracowników instytucji rynku pracy, którzy przygotowują się do realizacji projektów, szczególnie tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W publikacji zebrano artykuły traktujące o różnych aspektach zarządzania projektami od planowania począwszy na ewaluacji i rozliczeniu skończywszy. Elementem odróżniającym tę od innych publikacji, istotnym z praktycznego punktu widzenia, są opisy doświadczeń i konkretnych przykładów osób na codzień zarządzających projektami.
Publikacja jest dostępna w sprzedaży. Cena: 25 zł + ew. koszty wysyłki

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie powiatu włodawskiego. Wyniki badań empirycznych i możliwe kierunki działań.

Konrad Konefał, Paweł Stróżak, 2007

Opracowanie stanowi raport z badań zrealizowanych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie na grupie 150 zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2007 roku. Zawiera analizy dotyczące:
- wielu aspektów fukncjonowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy (plany, oczekiwania, doświadczenia),
- rynku pracy powiatu włodawskiego widzianego oczami osób poszukujących na nim pracy
- oceny jakości funkcjonowania urzędu pracy w opiniach jego klientów
Raport został opracowany jako materiał pomocniczy dla strategii rozwoju powiatu włodawskiego.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Instytut Rynku Pracy
"Poradnik dla imigrantów"

Publikacja w ramach projektu Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy
Chcesz uzyskać legalne zatrudnienie?
Chcesz się dowiedzieç, jaka jest procedura?

Wersja PDF


Instytut Rynku Pracy
"Poradnik dla pracodawcy"

Publikacja w ramach projektu Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy
Chcesz legalnie zatrudniç cudzoziemca?
Chcesz się dowiedzieç, jaka jest procedura?

Wersja PDF


„Fundusze strukturalne szansą na rozwój społeczny i awans cywilizacyjny Europy Środkowej i Wschodniej”

Publikacja Forum Ekonomicznego Młodych Liderów 6-10 września 2006

Wydawca : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Wersja PDF


„Wsparcie działalności sektora obywatelskiego na Białorusi”

Podręcznik dotyczący promowania organizacji obywatelskiej w lokalnym środowisku. Zawiera metody pracy społeczności lokalnej oraz wybrane przykłady prowadzenia akcji promocyjnych.

Dokumenty PDF Strona tytułowa ; treść podręcznika


"Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy"

Zamiary emigracyjne, oczekiwania płacowe, trudności doświadczane na rynku pracy, ocena działania władz samorządowych, kondycja przedsiębiorstw w województwie lubelskim to tylko niektóre tematy szczegółowo opisane w naszej najnowszej publikacji „Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy”, która ukazała się pod koniec stycznia. Niniejsza publikacja jest efektem dwuletnich badań opinii, postaw, planów uczestników rynku pracy w wybranych powiatach woj. lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, lubelski, bialski, chełmski, zamojski, parczewski, puławski, hrubieszowski, biłgorajski). W publikacji zostały podsumowane dwie edycje badań prowadzonych w roku 2005 i 2006 w ramach projektu „Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich” realizowanego w ramach ZPORR.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


YES dla Ukrainy

Przewodnik dla koordynatorów międzynarodowych wymian młodzieży
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw , styczeń 2007

dokument /PDF/


Atrakcyjność zawodowa różnych grup kandydatów do pracy oraz ocena skuteczności aktywnych form wspierania zatrudnienia w opiniach pracodawców z wybranych powiatów Lubelszczyzny

Raport z badań terenowych zrealizowanych na zamówienie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany poda nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Lublin – Nasutów, lipiec 2005

dokument /MSWord/


Analiza sektora przedsiębiorstw w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Raport powstał w oparciu o informacje dostępne na dzień 30.06.2006 r.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Analiza instytucji kształcenia ustawicznego w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Analiza szkolnictwa w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Katalog instytucji rynku pracy miasta Lublina

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Przekonania uczestników lokalnego rynku pracy w Lublinie: młodzież, bezrobotni, pracodawcy

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy


Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w świetle opinii pracodawców, pracowników i młodzieży

Materiał w witrynie Instytutu Rynku Pracy

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. 3 maja 18/5a , 20-078 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155

Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-002 Lublin
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej :
tel. +48 507 114 740

Instytut Rynku Pracy :
woj. lubelskie : +48 511 403 138
woj. pozostałe (poza lubelskim): tel. +48 511 403 176

EUROPE DIRECT Lublin:
tel. +48 511 403 171
Projekty międzynarodowe:
tel. +48 507 112 228

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
biurokielce@eds-fundacja.pl
k.kuszewska@eds-fundacja.pl

Biuro w Radomiu

ul. Grzecznarowskiego 2/102 , 26-600 Radom
Tel: 515 957 860
d.sapieja@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Ks. Sondeja 2 pok. 4 , 35-011 Rzeszów ,
Tel: 576 325 861
m.rajchel@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 517 063 444
www.nasutow.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie