EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2022 ROKU
LISTOPAD 2022 KOALICJA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

Rozpoczynamy dyżur naszego eksperta programowego Andrzeja Skórskiego. Podczas dyżuru osoby zainteresowane będą mogły się dowiedzieć m.in. czym jest wolontariat oraz gdzie i w jaki sposób można zaangażować się w pomoc innym, jak założyć organizację pozarządową, oraz w jaki sposób można zaangażować się w pracę na rzecz środowiska lokalnego.
Projekt jest skierowany do młodzieży z terenu województwa lubelskiego: uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów, organizacji młodzieżowych, a także osób zainteresowanych tematyką obywatelską.
Pierwszy dyżur jest zaplanowany w środę 30.11.2022 r. w godzinach 14:00 – 16:00. w siedzibie naszej Fundacji

WIĘCEJ INFORMACJI


02 WRZEŚNIA 2022 PROJEKT ZMIANA NA LEPSZE!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw informuje, że jako Partner Projektu wraz z Inspires sp. z o.o. (Lider projektu) realizuje projekt Zmiana na lepsze! RPLU.11.01.00-06-0051/20 w ramach Osi priorytetowej 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.<
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84os. z niepełnosprawnościami niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z powiatów woj. lubelskiego: lubelskiego, lubartowskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego oraz z miasta Lublin i miasta Chełm w wieku powyżej 18 roku życia do 09.2023r. przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

WIĘCEJ INFORMACJI


NowyStaw


03.06.2022 TRZECIA EDYCJA PROJEKTU: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „RAZEM”

Z radością informujemy, że ruszyła kolejna edycja projektu: Klub Integracji Społecznej „RAZEM” prowadzonej przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.
Podobnie jak w poprzednim roku jest on realizowany na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy Józefów nad Wisłą. Poprzez utworzony klub chcemy dokonać identyfikacji potrzeb tych osób oraz włączyć je i wzmocnić w aktywniejszym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.09.2022 PROJEKT ZMIANA NA LEPSZE!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw informuje, że jako Partner Projektu wraz z Inspires sp. z o.o. (Lider projektu) realizuje projekt Zmiana na lepsze! RPLU.11.01.00-06-0051/20 w ramach Osi priorytetowej 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

WIĘCEJ INFORMACJI


03.06.2022 Sąsiedzka Solidarność - Neighbourly Solidarity

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw otrzymała wsparcie z środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Sąsiedzka Solidarność” mającego na celu wsparcie obywateli Ukrainy i ich integrację z polskim społeczeństwem.

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation received support from the International Visegrad Fund for the implementation of the project "Neighbourly Solidarity" aimed at supporting Ukrainian citizens and their integration into Polish society.

WIĘCEJ INFORMACJI / MORE


02.06.2022 Witamy w Domu Nasutów – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

W okresie 1.06.2022 – 31.07.2022 realizujemy projekt: „Witamy w Domu Nasutów – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy”, który ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy mieszkających obecnie w ośrodku „Dom Nasutów”.

W ramach projektu zapewnione jest wsparcie bytowe dla 6 kobiet (pełne wyżywienie i zakwaterowanie) oraz opieka asystenta ukraińsko języcznego dla 53 mieszkańców ośrodka.


„Projekt współfinansowany
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji.”


WIĘCEJ INFORMACJI / MORE01.06.2022 „Witamy w Domu Nasutów
– wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw rozpoczął realizację projektu „Witamy w Domu Nasutów – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.01.06.2022 „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy"

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury realizuje zadanie publiczne „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy” współfinansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.05.2022 Pomoc ofiarom wojny z Ukrainy

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji ORLEN na realizację projektu „Pomoc ofiarom wojny z Ukrainy”.


01.04.-28.04.2022 Drzwi otwarte!

W dniach 1.04.2022-28.04.2022 odbywał się projekt "Drzwi otwarte!" dofinansowany przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Celem projektu było wsparcie 32 osób z Ukrainy - dzieci, młodzieży i ich opiekunów uciekających przed wojną. Osoby te mogły znaleźć swoje schronienie w Domu Nasutów, a wsparcie finansowe ze strony PNWM pozwoliło na pokrycie ich kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.


01.06.2022 „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury realizuje zadanie publiczne „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy” współfinansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.04.2022 WYDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU
ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ- EDYCJA 2022

Uwaga Nabór wniosków w konkursie o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 został wydłużony do 4 maja 2022 r.


WIĘCEJ INFORMACJI


01.04.2022 Drzwi otwarte!

W dniach 1.04.2022-28.04.2022 realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży @dpjw_pnwm projekt pt. „Drzwi otwarte!”.

Celem projektu jest wsparcie pobytu osób uciekających przed wojną – dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, które znalazły schronienie w Domu Nasutów.


17.03.2022 Konkurs o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.03.2022 Wsparcie uchodźców w ośrodku w Nasutowie

W okresie od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r. realizujemy projekt „Wsparcie uchodźców w ośrodku w Nasutowie”, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności. NIW wspiera finansowo trwający w marcu i w kwietniu pobyt gości z Ukrainy.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do finansowego wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Pomoc prowadzimy w naszym ośrodku w Nasutowie.
Wpłat można dokonywać na poniższe dane:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
nr konta 35 2490 0005 0000 4600 9157 7399
z dopiskiem „DAROWIZNA UKRAINA”

Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Dear Friends, Partners and Supporters of our foundation,

we invite you to financially support refugees from Ukraine.
We provide help at our centre in Nasutów.
Payments can be made to the following data:

Data for payments in EUR:
European Meeting Center - Nowy Staw Foundation
PL 90 2490 0005 0000 4600 7481 7913
SWIFT: ALBPPLPW
with the annotation "donation Ukraine"

The Management Board of the European Meeting Center - Nowy Staw Foundation

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ