EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PARTNERZY FUNDACJI

PARTNERZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓWGŁÓWNY PARTNER

Małopolska


to dynamicznie rozwijające się województwo o solidnych fundamentach, które dają szansę na długookresowy wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to dynamiczne, konkurencyjne środowisko rozwoju. Władze województwa starają się wspierać przedsiębiorców na wiele sposobów. Województwo Małopolskie przywiązuje szczególną wagę do promowania zdolnej młodzieży i rozwijania jej zainteresowań, kreując jednocześnie aktywną postawę obywatelską w oparciu o zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości.

http://www.malopolska.pl

PARTNER STRATEGICZNY

Nationale-Nederlanden


to stabilna firma o długoletniej tradycji. Oferuje proste i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, służące zabezpieczeniu przyszłości finansowej Klientów i ich bliskich. Intensywnie działa w obszarze profilaktyki zdrowotnej i poprawy jakości życia Polaków, w tym finansowego zabezpieczania przyszłości emerytalnej. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale-Nederlanden nie tylko oferuje produkty finansowe pozwalające na oszczędzanie długoterminowe i utrzymanie odpowiedniego poziomu życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej, ale także stale monitoruje otoczenie rynkowe i postawy Polaków. Dzięki temu może jak najlepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb Klientów.
Zachęcamy do lektury najnowszego raportu Ecorys "Zmiany na rynku pracy a stabilność systemu emerytalnego w Polsce" (http://ecorys.pl/raporty/rynek%20pracy.pdf).

https://www.nn.pl/; https://www.nn.pl/emerytura

MIASTO GOSPODARZ

Nowy Sącz


Gospodarze miasta budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów, na czele listy, wpisują właśnie jego mieszkańców, w kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Goście odwiedzający ostatnio Nowy Sącz i mieszkańcy, mówią wprost: to nie to samo miasto co przed kilku laty. Zmiany widać niemal na każdym kroku. Nowy Sącz, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, wypiękniał i widać w nim rękę gospodarzy!

http://www.nowysacz.pl/

PARTNER

PKN ORLEN


PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedyną spółką notowaną w prestiżowym rankingu Fortune 500.
Zgodnie z założeniami strategicznymi PKN ORLEN dąży do budowy pozycji regionalnego lidera poprzez rozwój obszarów upstream, downstream i sprzedaży detalicznej. Koncern zarządza sześcioma rafineriami i największą w regionie siecią 2700 nowoczesnych stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.
Jednym z priorytetów PKN ORLEN jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Dzięki akwizycjom w Ameryce Północnej spółek wydobywczych Koncern dysponuje zasobami własnymi 2P na poziomie 97 milionów boe.
PKN ORLEN jest również liderem produkcji petrochemicznej, a w ramach rozwoju energetyki realizuje dwa projekty budowy elektrociepłowni gazowo-parowych opartych na kogeneracji we Włocławku i w Płocku. Finalizacja projektów zwiększy potencjał energetyczny Grupy ORLEN do 1.5 GWe.
ORLEN jest nieprzerwanie od wielu lat najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,5 mld zł, a także jedyną w regionie firmą, która otrzymała prestiżowy tytuł The Most Ethical Company za 2014, 2015 i 2016 r., przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

http://www.orlen.pl/EN

PARTNER

BANKOWCY DLA EDUKACJI

Projekt sektorowy Bankowcy dla Edukacji jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie edukacji ekonomicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia całego polskiego społeczeństwa. Cele: Podniesienie poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej obywateli. Przygotowanie klientów do świadomego i racjonalnege wykorzystania produktów finansowych. Poprawa poziomu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw Polaków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wobec rozwoju gospodarki elektronicznej i nowoczesnych form płatniczych. Edukowanie użytkowników produktów fiannsowych w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Budowanie wizerunku sektora fiannsowego jako nowoczesnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego społecznie.

http://www.wib.org.pl

PARTNER

RADA DS. KOMPETENCJI SEKTOR FINANSOWY

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. Rada skupia reprezentatywne grono przedstawicieli banków, ubezpieczycieli, izb zrzeszających inne instytucje finansowe, organizacji branżowych, partnerów społecznych, firm szkoleniowych, wyższych uczelni. Działalność Rady będzie opierać się na wykorzystaniu istniejącego dorobku sektora w zakresie standardów kwalifikacyjnych oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji Sektora Bankowego (SRKB). Aktywność Rady będzie skoncentrowana na wspieraniu rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniających się usług finansowych.

https://zbp.pl

PARTNER

AMATI

Amati & Associates jest butikową firmą doradczą z siedzibą w Warszawie i biurami w Barcelonie i Amsterdamie. Amati & Associates, działająca w Polsce od 2012 roku, pomaga klientom rozwijać unikalne innowacyjne pomysły, wzmacniać i tworzyć bardziej znaczącą markę lub planować rozwój międzynarodowy.

http://www.amati-associates.com

PARTNER

PARLAMENT STUDENTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) – ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów. Przedstawiciele Parlamentu stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej, Komisjach Sejmu i Senatu RP. PSRP jest jedynym przedstawicielem Polski w Europejskiej Unii Studentów.

http://www.psrp.org.pl

PARTNER

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych


Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych została powołana przez grupę młodych ludzi wywodzących się ze środowisk akademickich, młodzieżowych i skautowych, którzy potrzebowali dodatkowych narzędzi do szerszej aktywności społecznej i publicznej. Celem powołania Fundacji była także integracja tych środowisk i budowania między nimi obszarów współpracy. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

http://fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

PARTNER

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu


jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego, realizującą zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, kształtowania kompetencji kulturowej oraz inspiracji aktywnych form uczestnictwa w kulturze.

http://www.mcksokol.pl/

PARTNER

Erasmus +


Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

http://www.erasmusplus.org.pl

PARTNER

Grupa Novartis


Grupa Novartis to jeden z największych producentów leków innowacyjnych, generycznych i biopodobnych oraz okulistycznych wyrobów medycznych na świecie. Produkty firmy są dostępne w ponad 180 krajach, a w 2015 r. liczba pacjentów, którzy korzystali z terapii Novartis osiągnęła prawie 1 miliard. Na całym świecie w spółkach Grupy Novartis jest zatrudnionych około 123 000 osób z 144 narodowości.

https://www.novartis.pl

PARTNER

MaY


MaY to międzynarodowa organizacja stworzona przez młodych ludzi w wielu krajach na całym świecie, mająca na celu rozwój odpowiedzialnego przywództwa, dialogu oraz pozytywnej komunikacji bez barier. Marka ta łączy ludzi z całego świata do wspólnego działania i rozwoju poprzez platformę społecznościową MaY, system punktów edukacyjnych oraz oddziały lokalne. Organizacja rozwija również własne media tworzone głównie przez młodych ludzi w 10 językach w krajach członkowskich, a także tworzy profesjonalne usługi dostępne dla firm, indywidualnych klientów oraz użytkowników.

http://may.am

WSPÓŁFINANSOWANIE

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy: reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli (dyplomacja); utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi; współpraca z Polonią; promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego; ustalanie organizacji i kierowanie działalnością misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych; kierowanie działem administracji rządowej, sprawy zagraniczne; obsługa Komitetu do Spraw Europejskich.

http://www.msz.gov.pl

WSPÓŁFINANSOWANIE

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO RP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 roku do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej nauka i szkolnictwo wyższe oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych[

http://www.nauka.gov.pl/

WSPÓŁFINANSOWANIE

Visegrad Fund

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).

http://www.visegradfund.org/

WSPÓŁFINANSOWANIE

PZU FUNDACJA

od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. „Pomagamy pomagać” – to nasze motto. Realizujemy je wspierając strategiczne dla nas obszary: edukację, opiekę i pomoc społeczną, ochronę zdrowia, kulturę i sztukę. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

http://fundacjapzu.pl/

WSPÓŁFINANSOWANIE

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

http://fwpn.org.pl/

WSPÓŁFINANSOWANIE

Fundacja PKO Banku Polskiego

została powołana w lipcu 2010 roku. Kierując się mottem „Dobro procentuje”, Fundacja wspiera obszary kluczowe dla rozwoju Polski, buduje partnerstwa strategiczne z polskimi organizacjami społecznymi, a także pozwala angażować się w działalność społeczną pracowników Banku. Fundacja realizuje projekty na trzech poziomach: strategicznym, lokalnym i indywidualnym.

https://www.fundacjapkobp.pl


PATRONI MEDIALNI