EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIAPliki do pobrania dla osób aplikujących do projektu i uczestników projektu


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał nr 1. Formularz rekrutacyjny – ścieżka dotacyjna

Zał. nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał nr 3 Karta rozmowy kwalifikacyjnej

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał nr 1. Wzór biznesplanu

Zał nr 2 Karta oceny biznesplanu

Zał nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał nr 4 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Zał nr 5 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał nr 6 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Zał nr 8 Wzór umowy o świadczenie usług doradczo-szkoleniowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.Ścieżka 1 - dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny formalnejWZÓR  (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_weksel) – weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

DO POBRANIA


WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o  nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_akt notarialny) – Akt notarialny

DO POBRANIA


Oświadczenie poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań.

DO POBRANIA


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DO POBRANIA
PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.