EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


13.06.2019 ZABEZPIECENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prosimy o zapoznanie się z Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .

CZYTAJ WIECEJ


24.05.2019 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Informujemy, iż trwa nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu
Ścieżka I ( szkoleniowo - stażowa).


23.05.2019 Poradnictwo zawodowe

Firma INSPIRES Sp. z o.o., informuje iż Poradnictwo zawodowe, realizowane w ramach projektu „Kierunek praca!”, będzie prowadzone w terminach: V.2019 r. - I.2020 r.

Poradnictwo zawodowe, realizowane jest w wymiarze 3h/osobę (1 sesje po 3h/osobę). Polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikami projektu. Obejmuje udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, udzielanie informacji zawodowych, informacji o rynku pracy oraz możliwościach szkoleń i zawodowych oraz w zakresie zakładania działalności gospodarczych.

Celem poradnictwa zawodowego jest wzmocnienie niezbędnych cech osobowych w pracy zawodowej, udzielanie porad mających za zadanie ułatwienie wyboru zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Wsparcie jest realizowane dla 78 osób przed doświadczonego i wykwalifikowanego doradcę zawodowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z doradcą.


17.05.2019 Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

1. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych
do udziału w projekcie / PDF

2. Lista rezerwowa / PDF

3. Lista osób nie zakwalifikowanych
do udziału w projekcie / PDF


10.05.2019 Informacji o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji- Ścieżka II - Rozmowa z doradcą zawodowym adres: Center Park, ul. Kolejowa 1, piętro III , Rzeszów

Zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji - lista / PDF


12.04.2019 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Informujemy, iż nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu (ścieżka dotacyjna) będzie prowadzony w dniach 29-30.04.2019 godz. 9.00-15.00 w biurach projektu.


Marzec 2019 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?

Nie czekaj!

Zgłoś się do udziału w bezpłatnym projekcie „Kierunek praca!”

Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego.

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie? ...
o tym można dowiedzieć się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...
o tym można dowiedzieć się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...
o tym można dowiedzieć się w części "REKRUTACJA"


WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

CELE

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. WIęcej w części "Projekt"

UCZESTNICY

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 78 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują woj. podkarpackie,
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • są w wieku 18-29lat ( do ukończenia 30r.ż) oraz
 • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub należą do grupy tzw. ubogich pracujących, są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

Kryterium strategiczne:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno – gospodarczą.
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Szczegółowy opis kryteriów dostępu w dziale "Uczestnicy"

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników I ścieżki szkoleniowej
 • Stypendium stażowe – dotyczy uczestników I ścieżki szkoleniowej
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Catering
 • Materiały dydaktyczne

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2019r. do 30.06.2020r.

PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 413 171,12 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.