EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUŚCIEŻKA I - SZKOLENIOWA


 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej (3h/UP) - Doradca zawodowy zidentyfikuje oczekiwania UP oraz określi wstępne cele zawodowe. Określenie ścieżki IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników Projektu, pomoże podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.
 • Poradnictwo zawodowe (3h/UP) - Pomoc UP w planowaniu kariery zawodowej. Doradca Zawodowy w ramach poradnictwa określi predyspozycje, zdolności i potencjał Uczestników Projektu.
 • Szkolenie zawodowe (średnio 120h/15dni/8h dziennie) - szkolenia grupowe ściśle powiązane z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dobrane zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu, których celem jest nabycie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu.
 • Pośrednictwo Pracy (4h/UP) - Pośrednik Pracy razem z UP przeanalizuje oferty na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Pomoże w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego pod konkretne oferty zatrudnienia.
 • Staż- Skierowany do 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu, 3 miesięczne, płatne staże odbywające się z wykorzystaniem zawodów, w których wcześniej uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.

ŚCIEŻKA II - DOTACYJNA

Dodatkowe kryteria formalne:

 • wysokość uzyskanej pomocy de minimis
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • nieubieganie się o inne środki na podjęcie działalności gospodarczej i brak orzeczenia o zakazie dostępu do środków publicznych

Na ścieżkę aktywizacyjną II zostanie zakwalifikowanych 26 osób:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej IPD-3/UP) - Doradca zawodowy zidentyfikuje oczekiwania UP oraz określi wstępne cele zawodowe. Określenie ścieżki IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników Projektu, pomoże podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.
 • Poradnictwo zawodowe (3h/UP) – indywidualne spotkania z doradca zawodowym
 • Rozwój przedsiębiorczości i samo zatrudnienia- Szkolenia z zakresu zakładania prowadzenia działalności gospodarczej (36h/8h/dzień/26UP) - Nabycie przez 26 UP wiedzy i umiejętności do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawy przedsiębiorczości, Kompetencje Kluczowe, Biznes plan
 • Indywidualne doradztwo 6h/UP - pomoc w przygotowaniu Biznesplanów, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej..
 • Wypłata dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego - max. 26 UP z najwyższą ocenią Biznesplanów otrzyma dotację inwestycyjną (max. 22 000 PLN) wypłaconą w dwóch transzach (90%,10%). Finansowe wsparcie pomostowe będzie przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 500 PLN/m-c przez max. 6 miesięcy.

PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.