EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn) w wieku 18 – 29 lat, niezatrudnionych (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy), w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub należą do grupy tzw. ubogich pracujących, są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

UWAGA

  1. Osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

  2. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

  3. Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

  4. Grupę docelową dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP Programu Wiedza Edukacja Rozwój stanowi:
    - młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej , matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki , osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

  5. Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Przykładowo osobą rozpoczynającą udział w projekcie może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 29 lat i 11 miesięcy.

  6. Osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań powyższej definicji.

  7. Grupa tzw. ubogich pracujących, osoby  zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkurs. w Pod. 1.3.1
PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.