EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTUREKRUTACJA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:


APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).

I ETAP REKRUTACJI

Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych

II ETAP REKRUTACJI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcji (wywiad pogłębiony).

WYNIKI REKRUTACJI

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn), w tym:

  • 50% osób biernych zawodowo,
  • 50% osób tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • 60 % kobiet (47 osób) , 40% mężczyzn (31 osób),
  • min. 20% osób z niepełnosprawnościami (16 osoby),
  • 50% osób o niskich kwalifikacjach  (43 osoby),
  • min. 50% to osoby zamieszkujące miasta średnie w  tym tracące funkcje społeczno gospodarcze.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji,

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje są dostępne w zakładce POBIERZ


PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.