EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZABEZPIECENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ


Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 2. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Uczestnika/-czki Projektu w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (150% wartości wsparcia finansowego),

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna forma zabezpieczenia rozpatrywana indywidualnie.

Zabezpieczenie z punktu 2 należy wnieść w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami prawa, na własnych dokumentach.

Zabezpieczenie z punktu 1 składane jest na drukach przygotowanych przez realizatora Projektu – Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia umowy należy załączyć (dotyczy wszystkich form zabezpieczenia umowy:

 • oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (jeżeli Beneficjent pomocy pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólnotę majątkową, ewentualnie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli Beneficjent pomocy nie pozostaje w związku małżeńskim).

WZÓR  (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_weksel) – weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
DO POBRANIA

WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o  nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_akt notarialny) – Akt notarialny
DO POBRANIA


 • W przypadku, gdy z samego zabezpieczenia (np. aktu notarialnego) wyraźnie wynika, iż współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, powyższy dokument nie jest obowiązkowy.

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)


W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL), Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 • W wyznaczonym terminie stawić się z małżonkiem/małżonką, poręczycielem / poręczycielami oraz małżonkiem/ małżonkami poręczyciela/li w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja poniżej).
 • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań – WZÓR  (Oświadczenie poręczyciela oraz współmałżonka o braku zobowiązań)

Poręczycielem nie może być współmałżonek Beneficjenta Pomocy, chyba że w związku małżeńskim obowiązuje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.
Poręczycielem może być osoba / mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:


JEŻELI PORĘCZYCIELEM JEST JEDNA OSOBA:

 • zatrudniona na umowę o pracę / zlecenie na okres min. trwania projektu tj. do 30.06.2020r.  osiągająca wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 3 000 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z miejsca pracy,
 • osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż – 3 000 zł brutto / miesięcznie – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,
 • osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż średnio – 3 000 zł brutto / miesięcznie w skali 2018 roku (w przypadku niezamknięcia roku 2018, dochody w roku 2017) – pit / sprawozdanie finansowe + zaświadczenie o braku zaległości w ZUS oraz US (nie starsze niż 3 miesiące),
 • rolnik, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 3 000 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z urzędu gminy, z którego będzie wynikała kwota dochodów rolnika.

JEŻELI PORĘCZYCIELAMI SĄ DWIE OSOBY:

 • zatrudnione na umowę o pracę / zlecenia na okres min. trwania projektu tj. do 30.06.2020r. osiągające wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 2 250 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 500 zł brutto – zaświadczenie z miejsca pracy,
 • osoby będące na rencie, emeryturze osiągające dochody w wysokości nie niższej niż – 2 2500 zł brutto / miesięcznie – Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 500 zł brutto – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,
 • rolnicy, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 2 250 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 500 zł brutto – zaświadczenie z urzędu gmin, z którego będzie wynikała kwota dochodu rolnika.


WZÓR  (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_weksel) – weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

DO POBRANIA


WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o  nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_akt notarialny) – Akt notarialny

DO POBRANIA


Oświadczenie poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań.

DO POBRANIA


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DO POBRANIA
PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.