EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


WZORY DOKUMENTÓW I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIASzanowni Państwo,

Z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

  1. oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznes planem – WZÓR DO POBRANIA
  2. rozliczenie wsparcia finansowego – WZÓR DO POBRANIA
  3. oświadczenie o nie kupowaniu od członków rodziny a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu – WZÓR DO POBRANIA

W przypadku zakupu towarów używanych niezbędne jest przedstawienie dodatkowo:

  • opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN lub inne potwierdzenie, że cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu
  • deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych. WZÓR DO POBRANIA

Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć:

na adres: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Kopernika 1/52, 35-959 Rzeszów
- dotyczy UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
tj. zawartej z Fundacją Nowy Staw.


Rozliczenie wsparcia pomostowego będzie dokonywane przez partnera projektu – Inspires Sp. z o.o.

Szczegółowe warunki i zasady rozliczania wsparcia finansowego znajdują się w umowie o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.    


Na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług. W jaki sposób należy rozliczyć takie wydatki?

W przypadku, gdy na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług, wówczas w zestawieniu należy każdy taki wydatek wykazać oddzielnie, co jest podyktowane koniecznością zweryfikowania przez Beneficjenta prawidłowości wydatkowania środków oraz ich zgodności z biznesplanem. Kwota dokumentu brutto i netto (kolumny 8 i 9) dotyczy wartości całej faktury, z kolei kolumny 10 i 11 (kwota wydatków kwalifikowalnych oraz w tym VAT) odnoszą się konkretnie do danego wydatku. Kwota wszystkich wydatków znajdujących się na danej fakturze musi równać się jej kwocie ogółem.

Ponadto informujemy, że jeżeli uczestnik w ramach dotacji zakupił materiały zużywalne w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży, powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów i materiałów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów, co może być przedmiotem kontroli ze strony Beneficjenta.


Jakie warunki muszą być spełnione aby używany sprzęt mógł zostać uznany za kwalifikowalny?

Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:

  • środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
  • cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy lub inny dokument gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł
  • transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu
  • zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).

Model laptopa, który został przewidziany do zakupienia w biznesplanie, został wycofany i zastąpiony nowym. Czy mogę kupić nowszy model?

Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. WZÓR DO POBRANIA


PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 1 039 509 50 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


realizacja projektu
LIDEREM PROJEKTU JEST EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
PARTNEREM PROJEKTU JEST INSPIRES SP. Z O. O.