EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


Rezultaty projektu


W ramach projektu zaplanowane zostało opracowanie 2 rezultatów pracy intelektualnej.Pierwszy rezultat (O1)


Pierwszy rezultat (O1) to Raport z badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości.

Drugi rezultat (O2)


Najważniejszym rezultatem w projekcie był rezultat 2 (O2). Publikacja zawierająca model Inkubatora przedsiębiorczości ze szkoleniowym programem metodycznym.

O1

Raport z badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości.

W pierwszej fazie realizacji projektu, w 3 krajach partnerskich przeprowadzono analizę potrzeb uczniów szkół zawodowych w tematyce ich potrzeb szkoleniowych i potrzebnego wsparcia w pierwszych krokach stawianych przez nich na rynku pracy w formie samo zatrudnienia.


POLSKA

Report business incubator / polish version.pdf
Report business incubator / english version.pdf


ESTONIA

Report business incubator / estonian version.pdf
Report business incubator / english version.pdf


MALTA

Report business incubator / maltese version.pdf
Report business incubator / english version.pdf
Report business incubator / english long version.pdf

O2

Publikacja zawierająca model Inkubatora przedsiębiorczości ze szkoleniowym programem metodycznym.

Model opracowany przez zespół ekspertów ze strony każdego z Partnerów projektu, z zakresu rynku pracy, przedsiębiorczości, nauczyciele/ trenerzy pracujący z uczniami szkół zawodowych, a także praktycy - przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces na rynku pracy.


WERSJA POLSKA

Model of business incubator /
polish version.pdf


WERSJA ESTOŃSKA

Model of business incubator /
estonian version.pdf


WERSJA ANGIELSKA

Report business incubator /
english version.pdf


O1 - informacje szczegółowe

Raport z badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości.

W pierwszej fazie realizacji projektu, w 3 krajach partnerskich zostanie przeprowadzono analizę potrzeb uczniów szkół zawodowych w tematyce ich potrzeb szkoleniowych i potrzebnego wsparcia w pierwszych krokach stawianych przez nich na rynku pracy w formie samo zatrudnienia.

Pierwszym etapem badań było opracowanie wspólnego kwestionariusza do przeprowadzania badań. Partnerzy wspólnie opracowali zestaw pytań, które zostały następnie zadanie młodym osobom we wszystkich 3 krajach partnerskich.

Opracowane kwestionariusze zawierały zestaw pytań odnośnie planów młodych dotyczących otwarcia własnej działalności; barier i trudności, jakie identyfikują w tych planach oraz głównych korzyści z bycia przedsiębiorcą oraz oceny efektywności nauczania szkolnego w przygotowaniu do bycia przedsiębiorcą.

Przed rozpoczęciem badań opracowano także wzór raportu, dzięki czemu wszystkie raporty zawierają te same dane i możliwe było przygotowanie krótkiego podsumowania wszystkich raportów.

Na podstawie danych uzyskanych z badań, każdy z partnerów opracował krajowy raport, zawierający opis oczekiwań i potrzeb młodych ludzi oraz propozycje rekomendacji. Każdy z partnerów opracował raport w swoim języku narodowym (po polsku, estońsku oraz maltańsku) a także po angielsku.

Wersje w językach krajowych będą rozpowszechniane przez danego partnera w swoim kraju (ponieważ partnerzy uznali, ze wyniki badań z innych krajów niekoniecznie będą interesujące dla firm i organizacji w ich kraju). Angielskie wersje językowe zostały połączone w 1 raport (dodany zostanie ogólny wstęp oraz rekomendacje) i jako całość raport są dostępne dla wszystkich organizacji i instytucji spoza krajów biorących udział w projekcie.

Wszystkie wersje językowe raportu oraz wersja angielska dostępne są na stronie projektu (do pobrania). Ponadto każdy z partnerów umieścił na swojej stronie wersję raportu w swoim języku.

O2 - informacje szczegółowe

Publikacja zawierająca model Inkubatora przedsiębiorczości ze szkoleniowym programem metodycznym.

Model opracowany został przez zespół złożony z ekspertów ze strony każdego z Partnerów projektu, w skład zespołów wchodzili eksperci z zakresu rynku pracy, przedsiębiorczości, nauczyciele/ trenerzy pracujący z uczniami szkół zawodowych, a także praktycy - przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces na rynku pracy.

Model Inkubatora Przedsiębiorczości opracowany został przy uwzględnianiu wyników badania i analizy potrzeb uczniów szkół zawodowych i raportu z tychże badań.

W pierwszym etapie prac nad modelem, Lider projektu opracował wzór według którego każdy z partnerów opracowywał swoją część publikacji (dotyczącą swojego kraju). Partnerzy zdecydowali się na przygotowanie publikacji w swoich ojczystych językach w pierwszej kolejności a następnie na tłumaczenie opracowanego materiału.

Ze strony każdego Partnera zaangażowano zespół ekspertów, którzy wypracowali wspólnie model Inkubatora Przedsiębiorczości - współpraca pomiędzy nimi odbywała się w formie on-line, poprzez narzędzia elektroniczne i platformę internetową.

Nad całością prac merytorycznych nad tworzeniem modelu czuwał koordynator merytoryczny ze strony Wnioskodawcy: koordynował komunikacją w zespole projektowym, rozdzielał obowiązki pomiędzy partnerów, zbierał efekty pracy i czuwał nad poprawności i jakością realizowanych prac nad modelem Inkubatora Przedsiębiorczości. Każdy etap przygotowywania publikacji konsultowany był pomiędzy partnerami, zanim przygotowano ostateczną wersję.

Opracowany model zawiera:

  • Wprowadzenie do tematyki inkubatorów przedsiębiorczości, wraz z informacjami ogólnym o tym czym są inkubatory i jak funkcjonują.
  • Opis historii powstawania inkubatorów
  • Typy i przykłady inkubatorów
  • Modele wsparcia oferowane w inkubatorach
  • Opis schematu organizacyjnego inkubatora
  • Opis zasobów, które oferuje inkubator
  • Opis zakresu usług oferowanych przez inkubator
  • Opisy modeli inkubatorów przedsiębiorczości zawodowej, które można założyć w każdym z krajów zaangażowanych w realizację projektu.

Krajowe modele zawierają informacje dotyczące analizy istniejących inkubatorów, możliwe formy prawne inkubatorów w każdym kraju, możliwe formy dofinansowania działalności inkubatorów, opis wsparcia możliwego do zaoferowania w ramach inkubatorów, opis metod pracy w inkubatorze, opis sugerowanej ścieżki szkoleniowej dla pracowników inkubatora, analizę możliwości utworzenia inkubatora.

Model opracowany został w formie publikacji ok. 80-100 stronicowej (w zależności od wersji językowej), wydrukowany w 500 egzemplarzach w każdym kraju partnerskim. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za opracowanie graficzne i wydruk publikacji w swoim języku ojczystym. Partnerzy doszli bowiem do wniosku, że największy sens będzie miało rozpowszechnianie papierowych wersji publikacji w języku kraju w którym będzie rozpowszechniania.

W chwili obecnej wersja angielska jest dostępna online (oraz na Malcie w wersji papierowej) i w takiej formie jest rozsyłana do organizacji spoza Polski i Estonii. Publikacja w każdym kraju jest rozpowszechniania wśród zainteresowanych podmiotów zarówno drogą wysyłek pocztowych, jak i osobiście podczas wszelkiego typu wydarzeń (konferencje, targi pracy, warsztaty, seminaria, spotkania). Publikację można również pobrać z niniejszej strony internetowej projektu oraz ze stron organizacji partnerskich.
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).