EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


31.10.2018 Przerwa w pracy biura

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 2 listopada Biuro Projektu będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: biurokielce@eds-fundacja.pl


20.08.2018 rozliczenia wydatkowania dotacji

Szanowni Państwo, informujemy, że po złożeniu rozliczenia wydatkowania dotacji, z godnie z umową, pracownicy Biura udadzą się na wizytę monitoringową do miejsca prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokonanych zakupów wraz ich dokumentacją. O terminie wizytacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie


08.08.2018 termin rozliczania pierwszych dotacji

Szanowni Państwo, zbliża się termin rozliczania pierwszych dotacji przyznanych w ramach projektu Biznes na start! Bardzo prosimy o terminowe składanie rozliczeń. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o przedłużenie okresu wydatkowania dotacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu.


05.07.2018 Przypominamy...

Przypominamy, że wciągu trzydziestu dni od zakończenia okresu rozliczeniowego należy złożyć rozliczenie wsparcia pomostowego oraz dotacji przyznanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jako koszty kwalifikowalne zostaną uznane wyłącznie, w przypadku dotacji, przedmioty wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym razem z biznesplanem, w przypadku wsparcia pomostowego natomiast, tylko pozycje wymienione w regulaminie przyznawania środków finansowych §2 Wydatkowanie środków wsparcia finansowego punkt 5.


21.06.2018 spotkania z doradcami

Wciąż trwają spotkania z doradcami w ramach wsparcia pomostowego doradczego dla przedsiębiorców, którzy w ramach projektu otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przypominamy, że każdemu przysługuje 15 godzin takiego wsparcia. Podzielone jest ono na następujące bloki tematyczne: doradztwo marketingowe 3h/Uczestnik, doradztwo prawne 2h/Uczestnik, finansowe 10h/Uczestnika. Realizowane jest ono przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach, w budynku Biura Projektu.


11.05.2018 Najważniejsze pytania

Szanowni Państwo,
z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

CZYTAJ WIĘCEJ...


07.05.2018 Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa osób skierowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: "Biznes na start!" nr RPSW.10.04.01-26-0023/17:

  1. Ostateczna lista rankingowa.
  2. Ostateczna lista rezerwowa.

Jednocześnie informujemy, że w planowanym terminie 21 – 25.05.2018r. nastąpi podpisanie Umów o przyznanie wsparcia finansowego. Następnie, zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Umowy, Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Niedotrzymanie wyznaczonych terminów równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Projekcie.


20.04.2018 Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz lista rezerwowa

Przedstawiamy podstawową listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób zakwalifikowanych na listę rezerwową do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Biznes na start!" w ramach II tury projektu. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu.
Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

  1. Wstępna lista rankingowa.
  2. Wstępna lista rezerwowa.

04.04.2018 INFORMACJE – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Uczestnicy Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego zobligowani są do dostarczenia do Lidera Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego oraz (wzór w zakładce: DO POBRANIA) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej w terminie do 13.04.2018r.

CZYTAJ WIĘCEJ...


04.04.2018 Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa osób skierowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: "Biznes na start!" nr RPSW.10.04.01-26-0023/17:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA / PDF

Jednocześnie informujemy, że w planowanym terminie 16 – 20.04.2017 r. nastąpi podpisanie Umów o przyznanie wsparcia finansowego. Następnie, zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Umowy, Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Niedotrzymanie wyznaczonych terminów równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Projekcie.


03.04.2018 termin podpisywania umów o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, że wstępny termin podpisywania umów o przyznanie wsparcia finansowego został wyznaczony na: 16 – 20.04.2018r., Biuro Projektu "Biznes na start!" , ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce

Dokładne godziny oraz terminy indywidualnych spotkań zostaną uzgodnione w późniejszym czasie.


26.03.2018 Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz lista rezerwowa.

Przedstawiamy podstawową listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób zakwalifikowanych na listę rezerwową do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Biznes na start!".
Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu.
Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

  1. Wstępna lista rankingowa.
  2. Wstępna lista rezerwowa

ARCHIWUM PROJEKTU


O PROJEKCIE

Projekt "Biznes na Start" ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce "O Projekcie"). Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację. Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:

  1. koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności – 25 313,52 zł;
  2. wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy: 1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.

CELE

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie OSI województwa Świętokrzyskiego w wyniku pozyskania przez 60 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe, wsparcie doradczo-szkoleniowe), a także w wyniku tego, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze objętym programem.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 68 osób w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Obszar Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego

Więcej o uczestnikach


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu i dostarczenie ich wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej, a także w Biurze Projektu pod adresem ul. Sandomierska 89 25-318 Kielce, piętro I, pokój 3. Można złożyć je osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub tradycyjną pocztą (listem poleconym).


REKRUTACJA

Proces rekrutacji rozpocznie się

- dla I tury: od 31.01.2018r.
i trwać będzie do 05.02.2018r.
- dla II tury: 28.02.2018r.
i trwać będzie do 28.02.2018r."
BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych