EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ARCHIWUM PROJEKTU


04.04.2018 INFORMACJE – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Uczestnicy Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego zobligowani są do dostarczenia do Lidera Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego oraz (wzór w zakładce: DO POBRANIA) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej w terminie do 13.04.2018r.

CZYTAJ WIĘCEJ...


04.04.2018 Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa osób skierowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: "Biznes na start!" nr RPSW.10.04.01-26-0023/17:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA / PDF

Jednocześnie informujemy, że w planowanym terminie 16 – 20.04.2017 r. nastąpi podpisanie Umów o przyznanie wsparcia finansowego. Następnie, zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Umowy, Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Niedotrzymanie wyznaczonych terminów równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Projekcie.


03.04.2018 termin podpisywania umów o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, że wstępny termin podpisywania umów o przyznanie wsparcia finansowego został wyznaczony na: 16 – 20.04.2018r., Biuro Projektu "Biznes na start!" , ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce

Dokładne godziny oraz terminy indywidualnych spotkań zostaną uzgodnione w późniejszym czasie.


26.03.2018 Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz lista rezerwowa.

Przedstawiamy podstawową listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób zakwalifikowanych na listę rezerwową do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Biznes na start!".
Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu.
Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

 1. Wstępna lista rankingowa.
 2. Wstępna lista rezerwowa

19.03.2018 Szanowni Uczestnicy
I tury Projektu!

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów odbędzie się w dniu 23 marca.
Wszystkim życzymy powodzenia!!!


13.03.2018 WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do II tury projektu "Biznes na start!"

W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w II turze projektu, lista rezerwowa oraz lista osób, które nie uzyskały minimum punktowego do udziału w projekcie.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II turze projektu
 2. Lista rezerwowa
 3. Lista osób, które nie otrzymały minimum punktowego.

12.03.2018 Szanowni Uczestnicy Projektu!

Informujemy, iż termin składania Biznesplanów został przedłużony do 19 marca. Miejsce składania biznesplanów: Biuro Projektu: ul. Sandomierska 89, Kielce.


05.03.2018 rozmowy kwalifikacyjne do II tury projektu

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne do II tury projektu "Biznes na Start" odbywać się będą od 6 do 12 marca. Kandydatów do projektu będziemy umawiać telefonicznie.


21.02.2018r. WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu "Biznes na start!"

W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w I turze projektu, lista rezerwowa oraz lista osób, które nie uzyskały minimum punktowego do udziału w projekcie.

 1. Lista osób zakwalifikowanych
 2. Lista rezerwowa
 3. Lista osób, które nie otrzymały minimum punktowego.

02.2018r. II tura rekrutacji REKRUTACJI

Informujemy, że termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu uległ zmianie.
Formularze będą przyjmowane w dniu 28.02.2018r. w biurze projektu – ul. Sandomierska 89 pokój 3, Kielce."


16.01.2018r. Zaczynamy
rekrutację do projektu!

W dziale DO POBRANIA - dostępne są już formularze zgłoszeniowe do projektu "Biznes na start!".

Informujemy, że przyjmowanie formularzy do I tury projektu odbędzie się w dniach 31 stycznia – 05 lutego 2018r. w biurze projektu – ul. Sandomierska 89 pokój 3, Kielce.


28.12.2017r. Rozpoczynamy realizacje projektu "Biznes na Start"

Projekt "Biznes na Start" ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce "O Projekcie").

Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację.


Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu
to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:


 1. koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności– 25 313, 52 zł;
 2. wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy: 1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


W zakładce do pobrania dostępne są dokumenty rekrutacyjne:

 1. formularz rekrytacyjny
 2. Regulamin rekrutacji

POBIERZ / PRZECZYTAJ DOKUMENTY
BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych