EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


11.05.2018 Najważniejsze pytania

Szanowni Państwo,
z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznes planem: WZÓR
 • rozliczenie wsparcia finansowego: WZÓR
 • oświadczenie o nie kupowaniu od członków rodziny a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu : WZÓR

W przypadku zakupu towarów używanych niezbędne jest przedstawienie dodatkowo:


Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną wraz z pozostałymi dokumentami należy wysłać lub osobiście dostarczyć:

 • na adres: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Sandomierska 89/8, 25-318 Kielce - dotyczy osób, które podpisały umowę z Liderem projektu, tj. Fundacją Nowy Staw.
 • na adres Al. IX Wieków Kielce 4/1, 25-516 Kielce - dotyczy osób, które podpisały umowę z Partnerem Projektu, tj. firmą INSPIRES Sp. z o.o.

Szczegółowe warunki i zasady rozliczania wsparcia finansowego znajdują się w umowie o przyznanie wsparcia finansowego, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 3).


Na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług. W jaki sposób należy rozliczyć takie wydatki?

W przypadku, gdy na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług, wówczas w zestawieniu należy każdy taki wydatek wykazać oddzielnie, co jest podyktowane koniecznością zweryfikowania przez Beneficjenta prawidłowości wydatkowania środków oraz ich zgodności z biznesplanem. Kwota dokumentu brutto i netto (kolumny 7 i 8) dotyczy wartości całej faktury, z kolei kolumny 9 i 10 (kwota wydatków kwalifikowalnych oraz w tym VAT) odnoszą się konkretnie do danego wydatku. Kwota wszystkich wydatków znajdujących się na danej fakturze musi równać się jej kwocie ogółem.
Ponadto informujemy, że jeżeli uczestnik w ramach dotacji zakupił materiały zużywalne w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży, powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów i materiałów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów, co może być przedmiotem kontroli ze strony Beneficjenta.


Jakie warunki muszą być spełnione aby używany sprzęt mógł zostać uznany za kwalifikowalny?

Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
- cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
- transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
- zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).


Model laptopa, który został przewidziany do zakupienia w biznesplanie, został wycofany i zastąpiony nowym. Czy mogę kupić nowszy model?

Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe?

Wsparcie pomostowe finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

wzór rozliczenia wsparcia finansowego pomostowego WZÓR

Wypełnioną tabelę dot. rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesiąc, wydrukowaną i czytelnie podpisaną wraz z pozostałymi dokumentami należy w ciągu 30 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy rozliczenie dostarczyć do Biura Projektu "Biznes na start!" na adres:


 • Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Sandomierska 89/8, 25-318 Kielce -.
  dotyczy tych osób, które podpisały umowę z Liderem projektu, tj. Fundacją Nowy Staw

 • INSPIRES Sp. z o.o. , Al. IX Wieków Kielce 4/1, 25-516 Kielce -
  dotyczy osób, które podpisały umowę z Partnerem Projektu, tj. firmą INSPIRES Sp. z o.o.

W przypadku wsparcia pomostowego, w rozliczeniu powinny się znajdować wyłącznie koszty poniesione w danym miesiącu rozliczeniowym (brana jest pod uwagę data zapłaty).


Jakie wydatki mogą zostać pokryte w ramach wsparcia pomostowego finansowego?

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i może być przeznaczone wyłącznie na:
- zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
- koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
- koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
- koszty opłat telekomunikacyjnych,
- koszty usług pocztowych,
- koszty usług księgowych,
- koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- koszty usług prawnych,
- koszty usług leasingowych,
- koszty działań informacyjno – promocyjnych,
- koszty materiałów biurowych,
- koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

Wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego finansowego, które nie będą zgodne z powyższą listą, automatycznie zostaną uznane za niekwalifikowalne.
BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych