EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


04.04.2018 INFORMACJE – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Uczestnicy Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego zobligowani są do dostarczenia do Lidera Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (wzór w zakładce: DO POBRANIA ) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej w terminie do 13.04.2018r.

Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub kopię zaświadczenia o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 • kopię nadania numeru REGON - Wydruk z Głównego Urzędu Statystycznego
 • kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy – kopia dowodu osobistego
 • kopię dokumentu nadania numeru NIP - decyzję z Urzędu Skarbowego
 • zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – WZÓR (Formularz_deminimis)
 • Oświadczenie o VAT
 • Dokument, na podstawie którego można potwierdzić fakt założenia firmowego rachunku bankowego.

ZABEZPIECENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych są:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Uczestnika/-czki Projektu w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (150% wartości wsparcia finansowego).

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna forma zabezpieczenia rozpatrywana indywidualnie.


Zabezpieczenie z punktu 2 należy wnieść w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami prawa, na własnych dokumentach.
Zabezpieczenie z punktu 1 składane jest na drukach przygotowanych przez realizatora Projektu.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia umowy należy załączyć (dotyczy wszystkich form zabezpieczenia umowy:


 • oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (jeżeli Beneficjent pomocy pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólnotę majątkową, ewentualnie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli Beneficjent pomocy nie pozostaje w związku małżeńskim).

WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie,oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeński,oświadczenie o rozdzielności majątkowej_weksel) – weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 

WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie,oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeński,oświadczenie o rozdzielności majątkowej_akt notarialnyl)  – Akt notarialny

 • W przypadku, gdy z samego zabezpieczenia (np. aktu notarialnego) wyraźnie wynika, iż współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, powyższy dokument nie jest obowiązkowy.


WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL), Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 • W wyznaczonym terminie stawić się z małżonkiem/małżonką, poręczycielem / porę-czycielami oraz małżonkiem/ małżonkami poręczyciela/li w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego
 • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdza-jące wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja poniżej).
 • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o braku zobowią-zań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań – WZÓR (Oświadczenie poręczyciela oraz współmałżonka o braku zobowiązań)

Poręczycielem nie może być współmałżonek Beneficjenta Pomocy, chyba że w związku małżeńskim obowiązuje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Poręczycielem może być osoba / mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

JEŻELI PORĘCZYCIELEM JEST JEDNA OSOBA:

– zatrudniona na umowę o pracę / zlecenie na okres min. trwania projektu tj. do 31.05.2019r.  osiągająca wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 3 000 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z miejsca pracy,
– osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż – 3 000 zł brutto / miesięcznie – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,
– osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż średnio – 3 000 zł brutto / miesięcznie w skali 2017 roku (w przypadku niezamknięcia roku 2017, dochody w roku 2016) – pit / sprawozdanie finansowe + zaświadczenie o braku zaległości w ZUS oraz US (nie starsze niż 3 miesiące),
– rolnik, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 3 000 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z urzędu gminy, z którego będzie wynikała kwota wynagrodzenia rolnika.


JEŻELI PORĘCZYCIELAMI SĄ DWIE OSOBY:

– zatrudnione na umowę o pracę / zlecenia na okres min. trwania projektu tj. do 31.05.2019r. osiągające wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 2 100 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 200 zł brutto – zaświadczenie z miejsca pracy,
– osoby będące na rencie, emeryturze osiągające dochody w wysokości nie niższej niż – 2 100 zł brutto / miesięcznie – Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 200 zł brutto – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,
– rolnicy, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 2 100 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 200 zł brutto – zaświadczenie z urzędu gmin, z którego będzie wynikała kwota wynagrodzenia rolnika.


Wzór weksla

wersja PDF
wersja MS Excel

Deklaracja wekslowa

wersja PDF
wersja MS Word

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu "Biznes na start!" nr RPSW.10.04.01-26-0023/17 oraz na wniesienie zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu "Biznes na start!" nr RPSW.10.04.01-26-0023/17 oraz wystawienia weksla in blanco

Oświadczenie poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT




BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych