EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty uczestnika

Wzór biznesplanu wraz z harmonogramem finansowo - rzeczowym - MSWord

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego - MSWord

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - MSWord

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - PDF

Wzór umowy o przydzielenie wsparcia - PDF


Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18 oraz na wniesienie zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Wersja MSWord     wersja PDF

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18 oraz wystawienia weksla in blanco.

Wersja MSWord     wersja PDF

Oświadczenie poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań

Wersja MSWord     wersja PDF


Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - wersja PDF


Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18 oraz wystawienia weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL)

Wersja MSWord     wersja PDF


Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z poręczenia weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL)

Wersja MSWord     wersja PDF


zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego

W związku z wypłatą wsparcia na założenie działalności gospodarczej zamieszczamy zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Zestaw dokumentów i instrukcji - RAR


wzór oświadczenia o pomocy de minimis

Wzór oświadczenia o pomocy de minimis - PDF
Wzór oświadczenia o pomocy de minimis - MSWord
PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.