EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt ,,Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" (Partner Wiodący)
oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw (Partner Projektu)CELE

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 76 osób (z czego min. 46 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

W projekcie zapewniono kompleksowe wsparcie obejmujące następujące zadania (poprzedzone diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji do projektu):

 1. Wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej);
 2. Wsparcie nowych przedsiębiorców umożliwiające założenie działalności gospodarczej (przyznanie bezzwrotnej dotacji) oraz ułatwiające jej prowadzenie w początkowym okresie (wsparcie pomostowe finansowe i pozafinansowe).

Efektami wsparcia będzie przygotowanie Uczestników/-czek do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

 • opracowanie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla 76 Uczestników/-czek Projektu;
 • nabycie wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wśród min. 76 Uczestników Projektu;
 • nabycie umiejętności sporządzania profesjonalnego biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wśród min. 76 Uczestników/-czek Projektu;
 • uzyskanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 90% Uczestników/-czek Projektu (69 osób), u których zidentyfikowano predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz którzy zakończyli udział w etapie doradczo-szkoleniowym;
 • uzyskanie wsparcia pomostowego (doradczego i finansowego) wśród 69 Uczestników/-czek Projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej,

W ramach projektu, w co najmniej 20% przedsiębiorstw powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie 12 m-cy od dnia ich utworzenia (min. 83).
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami objętymi działaniami rewitalizacyjnymi.

Wykaz dostępny pod linkiem:
http://www.modrzew.org/Download/LCWP_9_3/.........pdf

Tereny objęte programem rewitalizacji z obszarów:

1) powiatu lubelskiego

 • Miasto Lublin
 • Miasto Bełżyce
 • Miasto Bychawa
 • Gmina Głusk
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Jastków
 • Gmina Konopnica
 • Gmina Krzczonów,
 • Gmina Niedrzwica Duża
 • Gmina Niemce
 • Gmina Strzyżewice,
 • Gmina Wólka

2) powiatu świdnickiego

 • Miasto Świdnik
 • Gmina Mełgiew
 • Miasto Piaski,
 • Gmina Rybczewice

3) powiatu biłgorajskiego

 • Miasto Józefów

4) powiatu hrubieszowskiego

 • Miasto Hrubieszów

5) powiatu tomaszowskiego

 • Miasto Tomaszów Lubelski

Zachęcamy również do kontaktu z odpowiednią jednostką w celu potwierdzenia, czy Państwa adres zamieszkania jest objęty rewitalizacją.
ZADANIA

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności :

a) WARSZTATY "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

nabycie wiedzy z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasad księgowości, prawa pracy i i ubezpieczeń społecznych, wdrażanie i obsługa programów używanych związku z prowadzenie działalności gospodarczej, identyfikacja otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa, wybieranie docelowych segmentów rynku, ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej, marketing.

Wymiar:
40 h/grupa poziom podstawowy (5 spotkań średnio po 8 h);
24 h /grupa poziom średniozaawansowany

Warunkiem ukończenia będzie minimum 80% obecności.

b) DORADZTWO INDYWIDUALNE

nabycie wiedzy z zakresu sporządzania profesjonalnego biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przygotowanie wniosku o dotację.

Wymiar:
Poziom podstawowy 8h/UP (4 spotkania po średnio 2 h)
Poziom średnio zaawansowany 8h/UP (4 spotkania po średnio 2 h)
Poziom zaawansowany 6h/UP (3 spotkania po średnio 2 h)

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla co najmniej 69 UP:

1) dotacja bezzwrotna – 1 transza w wysokości maksymalnie 27 000 zł
(Każdej osobie, której zostanie przyznana bezzwrotna dotacja, wniesie środki własne na założenie działalności w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji)

3. Wsparcie pomostowe doradcze i finansowe:

a) doradztwo specjalistyczne (indywidualne)
– udzielone w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej
b) pomoc finansowa - wypłacana co miesiąc
przez okres 12 miesięcy w kwocie 2000 zł (nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia)
Dodatkowo zapewniamy

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • catering,
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,
 • podręczniki,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.09.2019 r. do 30.04.2021 r.

PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.