EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Rekrutacja będzie prowadzona na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz w przypadku osób z niepełnosprawnością telefonicznie. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia rekrutacji.

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP
– ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną).

Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika/-czki tj.:

  • status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub osoby  pracującej znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
  • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi z  konkretnych gmin
  • wiek 30 lat i więcej,

Dodatkowo zweryfikowany będzie brak przesłanek negatywnych, tj. osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kryteria dodatkowych punktów (kryteria premiujące):

  1. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 20 pkt
  2. kobiety – 20pkt
  3. osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt
  4. osobydługotrwalebezrobotne – 5 pkt
  5. osoby deklarujące uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego – 20 pkt

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

II ETAP
– ocena merytoryczna – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów, weryfikacji predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo lub listownie.

Na stronie projektu zostanie zamieszczona zanonimizowana lista rankingowa Uczestników/-czek.
PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.