EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 76 osób fizycznych (z czego min. 46 osób będą stanowiły kobiety)

spełniających wszystkie warunki:

 • w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin),
 • miejsce zamieszkania - TERENY OBJĘTE DZIAŁANIAMI REWITALIZACJI z:
 1. powiatu lubelskiego Miasto Lublin, Miasto Bełżyce, Miasto Bychawa, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Konopnica, Gmina Krzczonów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Wólka
 2. powiatu świdnickiego Miasto Świdnik, Gmina Mełgiew, Miasto Piaski, Gmina Rybczewice
 3. powiatu biłgorajskiego Miasto Józefów
 4. powiatu hrubieszowskiego Miasto Hrubieszów
 5. powiatu tomaszowskiego Miasto Tomaszów Lubelski
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety
b) osoby z niepełnosprawnościami
c) osoby o niskich kwalifikacjach
d) osoby powyżej 50 roku życia
e) osoby długotrwale bezrobotne

Wyłączenia z grupy docelowej:

 • osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • osoby powiązane z Wnioskodawcą, Partnerem lub wykonawcą,
 • osoby mające orzeczenia o karze zakazu do środków publicznych.


Osoby bezrobotne
– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszejdefinicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Bierni zawodowo
to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Osoby o niskich kwalifikacjach
to osoby posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym

Osoby długotrwale bezrobotne
to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba uboga pracująca
– osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych ), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Umowa krótkoterminowa
– umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.