EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


17.02.2020 NABÓR JUŻ WKRÓTCE!

Już 27 lutego rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do nowego projektu dotacyjnego „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Modrzew” wraz z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy zamieszkujących tereny objęte rewitalizacją z:

 • Miasta Lublin
  oraz z powiatów:
 • lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,
 • świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,
 • biłgorajskiego – gmina Józefów,
 • hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,
 • tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne również na stronie Partnera Wiodącego :

http://www.modrzew.org/index.php/es-aktualnosci/189-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-formularzy-rekrutacyjnych


MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

lub osobiście w Biurze Partnera:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. 3-Maja 18/5a, Sekretariat
20-078 Lublin
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).


TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:

od 27.02.2020 do 30.04.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.


OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:
Kamila Tokarz tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Magdalena Polak tel. 511 403 138

O PROJEKCIE

Projekt ,,Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18

Beneficjent (Partner Wiodący): Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Partner: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Projekt skierowany jest do 76 osób fizycznych (z czego min. 46 osób będą stanowiły kobiety) od 30 r.ż. bezrobotnych i biernych zawodowo zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności: kobiet, osób w wieku powyżej 50 lat, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenach objętych programem rewitalizacji z obszarów:

 • powiatu lubelskiego (Miasto Lublin, Miasto Bełżyce, Miasto Bychawa, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Konopnica, Gmina Krzczonów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Wólka),
 • powiatu świdnickiego (Miasto Świdnik, Gmina Mełgiew, Miasto Piaski, Gmina Rybczewice),
 • powiatu biłgorajskiego (Miasto Józefów),
 • powiatu hrubieszowskiego (Miasto Hrubieszów),
 • powiatu tomaszowskiego (Miasto Tomaszów Lubelski).

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami objętymi działaniami rewitalizacyjnymi.

Wykaz dostępny pod linkiem:
http://www.modrzew.org/Download/.....pdf

FORMY WSPARCIA

 • Warsztat „ABC przedsiębiorczości”,
 • Doradztwo indywidualne w zakresie pisania biznesplanu,
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,
 • Wsparcie pomostowe doradcze i finansowe.

TERMIN

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" (Partner Wiodący) oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
(Partner Projektu)

od 01.09.2019 r. do 30.04.2021 r.


PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.