EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


08.05.2020 II TURA NABORU formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że termin rozpoczęcia II tury naboru formularzy zgłoszeniowych do proj. Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rusza w dn. 11.05.2020. Planowane zakończenie tury to 05.06.2020.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ FORMULARZ REKRYTACYJNY
SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
- czytaj więcej


04.05.2020 PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENOWYCH ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo, informujemy, że w dn. 30.04.2020 zakończyliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach I tury naboru. O rozpoczęciu II tury naborów będziemy informować wkrótce.


17.02.2020 NABÓR JUŻ WKRÓTCE!

Już 27 lutego rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do nowego projektu dotacyjnego „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Modrzew” wraz z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy zamieszkujących tereny objęte rewitalizacją z:

 • Miasta Lublin
  oraz z powiatów:
 • lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,
 • świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,
 • biłgorajskiego – gmina Józefów,
 • hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,
 • tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne również na stronie Partnera Wiodącego :

http://www.modrzew.org/index.php/es-aktualnosci/189-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-formularzy-rekrutacyjnych


MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

lub osobiście w Biurze Partnera:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. 3-Maja 18/5a, Sekretariat
20-078 Lublin
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).


TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:

od 27.02.2020 do 30.04.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.


OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:
Kamila Tokarz tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Magdalena Polak tel. 511 403 138

O PROJEKCIE

Projekt ,,Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18

Beneficjent (Partner Wiodący): Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Partner: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Projekt skierowany jest do 76 osób fizycznych (z czego min. 46 osób będą stanowiły kobiety) od 30 r.ż. bezrobotnych i biernych zawodowo zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności: kobiet, osób w wieku powyżej 50 lat, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenach objętych programem rewitalizacji z obszarów:

 • powiatu lubelskiego (Miasto Lublin, Miasto Bełżyce, Miasto Bychawa, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Konopnica, Gmina Krzczonów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Wólka),
 • powiatu świdnickiego (Miasto Świdnik, Gmina Mełgiew, Miasto Piaski, Gmina Rybczewice),
 • powiatu biłgorajskiego (Miasto Józefów),
 • powiatu hrubieszowskiego (Miasto Hrubieszów),
 • powiatu tomaszowskiego (Miasto Tomaszów Lubelski).

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami objętymi działaniami rewitalizacyjnymi.

Wykaz dostępny pod linkiem:
http://www.modrzew.org/Download/.....pdf

FORMY WSPARCIA

 • Warsztat „ABC przedsiębiorczości”,
 • Doradztwo indywidualne w zakresie pisania biznesplanu,
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,
 • Wsparcie pomostowe doradcze i finansowe.

TERMIN

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" (Partner Wiodący) oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
(Partner Projektu)

od 01.09.2019 r. do 30.04.2021 r.


PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.