EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTURekrutacja obejmuje następujące etapy:


APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).I ETAP REKRUTACJI

Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowychII ETAP REKRUTACJI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcjiWYNIKI REKRUTACJI

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 82 osoby (30 kobiet i 52 mężczyzn),
w tym 30% będą stanowić mieszkańcy dwóch gmin: Morawica i Sitkówka Nowiny.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIA

ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja