EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


30.04.2022 Dzień wolny – 2 maja 2022

Informujemy, że dnia 2 maja 2022 r. biuro Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw będzie nieczynne.


13.04.2022 Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku w rodzinnej atmosferze oraz mnóstwo pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.


15.03.2022 Monitoring - dokumenty

Szanowni Państwo,
W dalszym ciągu prowadzimy wizyty monitorujące utworzonych działalności Informujemy, że przed wizytami monitorującymi będziemy się z Państwem odpowiednio wcześniej kontaktować. Poniżej przypominamy dokumenty, które należy przygotować na wizytę monitorującą:

 • aktualny (na dzień kontroli) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • potwierdzenie odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (od momentu rozpoczęcia działalności);
 • wydruk zrzutu ekranu strony internetowej (jeżeli jest dostępna);
 • dokumenty potwierdzające działania promocyjne/marketingowe (ulotka, wizytówka, zrzut ekranu reklamy mediach, wydruk ogłoszenia, dokumentacja fotograficzna) (jeżeli są prowadzone)

28.02.2022 kolejne zajęcia

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dalszym ciągu trwają wizyty monitorujące i kontrolujące Państwa działalności gospodarczej. Prosimy o dyspozycyjność i wyrozumiałość w trakcie ustalania terminu wizyty.


14.01.2022 kolejne zajęcia

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 24.01.2022 do 26.01.2022 odbędą się kolejne zajęcia z zakresu doradztwa prawnego przewidzianego dla Państwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Doradca prowadzący zajęcia będzie kontaktować się z każdym z Państwa w celu ustalenia terminu spotkania. Prosimy o dyspozycyjność.


22.12.2021 Boże Narodzenie

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Rozwiń skrzydła!”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.
Wesołych Świąt!
Personel Projektu


26.11.2021 zajęcia z zakresu doradztwa marketingowego

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 06.12.2021 do 20.12.2021 odbędą się zajęcia z zakresu doradztwa marketingowego przewidzianego dla Państwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Doradca prowadzący zajęcia będzie kontaktować się z każdym z Państwa w celu ustalenia terminu spotkania. Prosimy o dyspozycyjność.


29.10.2021 Zatrudnienie pracownika

Szanowni Państwo,
Przypominamy - kto z Państwa zatrudnił pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („W przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w ramach założonej działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) i raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA”).


30.09.2021 Rozliczenia ze wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
Przypominamy o terminowym składaniu rozliczeń ze wsparcia pomostowego. Zgodnie z instrukcją macie Państwo na to czas do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wszelkie spóźnienia powodują opóźnienia w wypłacie Państwu wsparcia pomostowego. Bardzo prosimy o terminowość przy składaniu dokumentów.


30.08.2021 WIZYTY MONITORUJĄCE

Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy dokumenty, jakie należy mieć przugotowane w czasie wizyt monitorujących:

 • aktualny (na dzień kontroli) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • potwierdzenie odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (od momentu rozpoczęcia działalności);
 • wydruk zrzutu ekranu strony internetowej (jeżeli jest dostępna);
 • dokumenty potwierdzające działania promocyjne/marketingowe (ulotka, wizytówka, zrzut ekranu reklamy mediach, wydruk ogłoszenia, dokumentacja fotograficzna) (jeżeli są prowadzone)

Dokumentacja do wglądu w dniu kontroli:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • umowy z klientami, faktury dla klientów potwierdzające sprzedaż usług i towarów, wyciągi bankowe itp.
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia firmy,
 • dokumenty potwierdzające rozliczenie z Urzędem Skarbowym (rozliczenia na zasadach ogólnych/ ryczałt/ podatek liniowy/ karta podatkowa),
 • wszystkie towary, urządzenia i wyposażenie wykazane w zestawieniu towarów lub usług w biznesplanie, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.


19.07.2021 ZASADY ROZLICZANIA UZYSKANEGO WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,
Przypominamy o poprawnym i terminowym składaniu rozliczeń wsparcia pomostowego. Zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce DO POBRANIA.


09.06.2021 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA
II TURY NABORU - GRUPA 3 PARTNERA

Szanowni Państwo,
informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę odnośnie rozpatrywania odwołań złożonych w czasie procedury odwoławczej. Poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej II tury naboru - Grupa 3 Partnera w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

POBIERZ LISTĘ


01.06.2021 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
II TURA NABORU Grupa 3 - PARTNERA

Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami. Poniżej znajduje się wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu „Rozwiń skrzydła !".

WIĘCEJ INFORMACJI - LISTA DO POBRANIA


13.05.2021 NABÓR BIZNESPLANÓW
DLA UCZESTNIKÓW Z II TURY
- GRUPA 3 PARTNERA PROJEKTU "ROZWIŃ SKRZYDŁA!"

Szanowni Państwo,
W dniach 14.05-24.05.2021r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


29.04.2021 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURA NABORU

Szanowni Państwo,
W związku z omyłką pisarską dotyczącą kwoty otrzymanej dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej I tury naboru w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!” poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

POBIERZ LISTĘ


29.04.2021 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURA NABORU

Szanowni Państwo,
informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę odnośnie rozpatrywania odwołań złożonych w czasie procedury odwoławczej. Poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej I tury naboru w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

POBIERZ LISTĘ


20.04.2021 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURA NABORU

Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami. Poniżej znajduje się wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu „Rozwiń skrzydła !".

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 3 ust. 1 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia:

Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez uczestnika projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie. Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z kartami ocen. Prosimy o potwierdzenie odebrania wiadomości.

POBIERZ LISTĘ


09.04.2021 ostateczne wyniki rekrutacji do projektu - II tura naboru

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła!” w ramach II tury naboru.

POBIERZ LISTĘ


01.04.2021 NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW Z I TURY PROJEKTU "ROZWIŃ SKRZYDŁA!"

Szanowni Państwo,
W dniach 02.04-12.04.2021r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


18.03.2021 LISTA WSTĘPNA – II TURA NABORU

Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się lista wstępna osób, które zakwalifikowały się do projektu w ramach II tury naboru. W dniu dzisiejszym wysłano wiadomości e-mail.
W odpowiedzi zwrotnej prosimy o potwierdzenie odebrania e-maila.

POBIERZ LISTĘ


18.03.2021 ZABEZPIECZENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy zasady i dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


15.02.2021 Lista OSTATECZNA I Tura Naboru

Szanowni Państwo,
Po rozpatrzeniu odwołań Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw publikuje OSTATECZNĄ listę osób, które zakwalifikowały się do projektu z podziałem na osoby niepracujące, osoby ubogopracujące, lista rezerwowa, lista osób, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji od doradcy zawodowego oraz lista osób, które zrezygnowały.
Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

POBIERZ LISTĘ


01.02.2021 Lista wstępna osób ubogopracujących oraz niepracujących, które zakwalifikowały się do projektu.

Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się lista wstępna osób, które zakwalifikowały się do projektu z podziałem na osoby niepracujące, osoby ubogopracujące, lista rezerwowa oraz lista osób, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji od doradcy zawodowego.
Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z kartami ocen.
W odpowiedzi zwrotnej prosimy o potwierdzenie odebrania e-maila.

POBIERZ LISTĘ


25.01.2021 Lista osób, które złożyły odwołanie od decyzji nie spełnienia wymogu min. 60 % punktów z oceny merytorycznej

Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się lista osób, które złożyły odwołanie od decyzji nie spełnienia wymogu min. 60 % punktów z oceny merytorycznej z ostateczną decyzją Komisji Rekrutacyjnej.

POBIERZ LISTĘ


15.01.2021 Lista formularzy rekrutacyjnych - min. 60% punktów skierowane na rozmowę z doradcą zawodowym

Lista formularzy rekrutacyjnych, które spełniły wymóg min. 60% punktów z oceny merytorycznej w I Turze Naboru i zostały skierowane na rozmowę z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy listę formularzy rekrutacyjnych, które otrzymały min. 60% punktów z oceny merytorycznej (tj. 18 punktów) i zostały skierowane na rozmowę z doradcą zawodowym.

POBIERZ LISTĘ


15.01.2021 Lista formularzy rekrutacyjnych - min. 60% punktów z oceny merytorycznej w I Turze Naboru

Lista formularzy rekrutacyjnych, które nie spełniły wymogu min. 60% punktów z oceny merytorycznej w I Turze Naboru

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy listę formularzy rekrutacyjnych, które nie otrzymały min. 60% punktów z oceny merytorycznej (tj. 18 punktów). Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z kartami ocen. W odpowiedzi zwrotnej prosimy o potwierdzenie odebrania e-maila.

POBIERZ LISTĘ


07.01.2021 TERMIN II TURY REKRUTACJI

Szanowni Państwo,
Informujemy, że II tura rekrutacji do projektu "Rozwiń Skrzydła!" odbędzie się w dniu 18.01.2021 w godzinach 9.00-15.00. i prowadzona jest przez Lidera projektu - INSPIRES Sp. z o.o.
Wszelkie informacje o naborze projektu znajdą Państwo na stronie Lidera projektu.
http://rozwinskrzydla.inspires.pl/category/aktualnosci/
Dokumenty prosimy składać w wersji papierowej, trwale ze sobą spięte (najlepiej w skoroszycie) w siedzibie Biura projektu ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin.
Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru. Dokument zawierający numer INZ jednocześnie będzie stanowił potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
W II turze naboru planowane jest zrekrutowanie 55 Uczestników Projektu.


04.01.2021 Lista formularzy rekrutacyjnych, które spełniły wymagania formalne

Szanowni Państwo. Poniżej lista formularzy rekrutacyjnych, które spełniły wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Formularze osób, które zdobędą min. 60 % punktów z oceny merytorycznej zostaną przekazane do rozmów z doradcą zawodowym.
W załączniku znajdziecie Państwo listę formularzy, które nie spełniły wymogów formalnych, tj. nie dostarczono oryginału formularza rekrutacyjnego w wymaganym terminie tj. do 2 dni od nadania Indywidualnego Numeru Zgłoszenia (INZ) (do 01.12.2020), nie uzupełniono braków formalnych w terminie wezwania do uzupełnienia oraz rezygnacji na etapie weryfikacji formalnej.

POBIERZ LISTĘ


01.12.2020 Ocena formularzy rekrutacyjnych - wydłużona

Szanowni Państwo. W związku z bardzo dużą ilością formularzy rekrutacyjnych do projektu „Rozwiń skrzydła!” informujemy, iż czas przeznaczony na ocenę wniosków rekrutacyjny ulegnie wydłużeniu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
O wynikach będziemy informować na stronie internetowej projektu.


12.11.2020 I TURA REKRUTACJI

Szanowni Państwo,
Informujemy, że I tura rekrutacji odbędzie się w dniu 27.11.2020 w godzinach 9.00-15.00.

W związku z ograniczaniem kontaktów osobistych, preferowana forma dostarczenia to skan zgłoszenia wysłany e-mailem: e.mirocha@eds-fundacja.pl.

Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf – w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć. Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie.

W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru. Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.

Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. 3 Maja 18/5a 20-078 Lublin najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail.

W pierwszej turze planowane jest zrekrutowanie 29 Uczestników Projektu.


10.10.2020 Dokumenty projektu

Szanowni Państwo W zakładce POBIERZ zostały zamieszczone dokumenty związane z projektem „Rozwiń skrzydła !”.
O terminach naboru poinformujemy Państwa już wkrótce.


15.09.2020 Wkrótce podamy termin naboru formularzy

Szanowni Państwo
W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Rozwiń skrzydła !” informujemy, iż czekamy na akceptację dokumentacji projektowej (w tym regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego, regulaminu udzielania wsparcia finansowego, itp.), która została przesłana do Instytucji Zarządzającej celem weryfikacji. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozytywnej zamieścimy niezbędne dokumenty do udziału w projekcie na stronie Fundacji oraz podamy dokładny termin naboru formularzy.


15.09.2020 Niebawem dostępna będzie dokumentacja rekrutacyjna

Szanowni Państwo
W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Rozwiń skrzydła !” informujemy, iż czekamy na akceptację dokumentacji projektowej (w tym regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego, regulaminu udzielania wsparcia finansowego, itp.), która została przesłana do Instytucji Zarządzającej celem weryfikacji.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozytywnej zamieścimy niezbędne dokumenty do udziału w projekcie na stronie Fundacji oraz podamy dokładny termin naboru formularzy.


01.08.2020 „Rozwiń skrzydła !” - rozpoczynamy realizację projektu

Partner Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Beneficjentem (Partner Wiodący) Inspires Sp. z o.o. rozpoczęliśmy realizację projektu „Rozwiń skrzydła !” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18


Nabór do projektu już wkrótce.O PROJEKCIE

Projekt „Rozwiń skrzydła !” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18 Beneficjent (Partner Wiodący): Inspires Sp. z o.o. Partner: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego przez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (42K/35M) oraz powstanie min. 93 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 28.02.2022 r. przez udział w kompleksowym wsparciu tj: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcia pomostowego.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres przystąpienie do projektu.

FORMY WSPARCIA

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze:
  • Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Doradztwo indywidualne
  • Grupowe doradztwo
 2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 3. Wsparcie pomostowe:
  • Finansowe wsparcie pomostowe
  • Indywidualne wsparcie doradcze specjalistyczne

TERMIN

Projekt realizowany jest przez INSPIRES Sp. z o.o. (Partner Wiodący) oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw (Partner Projektu) w okresie

01.08.2020 r. do 28.02.2022 r.


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN