EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


12.11.2020 I TURA REKRUTACJI

Szanowni Państwo,
Informujemy, że I tura rekrutacji odbędzie się w dniu 27.11.2020 w godzinach 9.00-15.00.

W związku z ograniczaniem kontaktów osobistych, preferowana forma dostarczenia to skan zgłoszenia wysłany e-mailem: e.mirocha@eds-fundacja.pl.

Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf – w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć. Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie.

W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru. Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.

Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. 3 Maja 18/5a 20-078 Lublin najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail.

W pierwszej turze planowane jest zrekrutowanie 29 Uczestników Projektu.


10.10.2020 Dokumenty projektu

Szanowni Państwo W zakładce POBIERZ zostały zamieszczone dokumenty związane z projektem „Rozwiń skrzydła !”.
O terminach naboru poinformujemy Państwa już wkrótce.


15.09.2020 Wkrótce podamy termin naboru formularzy

Szanowni Państwo
W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Rozwiń skrzydła !” informujemy, iż czekamy na akceptację dokumentacji projektowej (w tym regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego, regulaminu udzielania wsparcia finansowego, itp.), która została przesłana do Instytucji Zarządzającej celem weryfikacji. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozytywnej zamieścimy niezbędne dokumenty do udziału w projekcie na stronie Fundacji oraz podamy dokładny termin naboru formularzy.


15.09.2020 Niebawem dostępna będzie dokumentacja rekrutacyjna

Szanowni Państwo
W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Rozwiń skrzydła !” informujemy, iż czekamy na akceptację dokumentacji projektowej (w tym regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego, regulaminu udzielania wsparcia finansowego, itp.), która została przesłana do Instytucji Zarządzającej celem weryfikacji.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozytywnej zamieścimy niezbędne dokumenty do udziału w projekcie na stronie Fundacji oraz podamy dokładny termin naboru formularzy.


01.08.2020 „Rozwiń skrzydła !” - rozpoczynamy realizację projektu

Partner Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Beneficjentem (Partner Wiodący) Inspires Sp. z o.o. rozpoczęliśmy realizację projektu „Rozwiń skrzydła !” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18


Nabór do projektu już wkrótce.O PROJEKCIE

Projekt „Rozwiń skrzydła !” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18 Beneficjent (Partner Wiodący): Inspires Sp. z o.o. Partner: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego przez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (42K/35M) oraz powstanie min. 93 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 28.02.2022 r. przez udział w kompleksowym wsparciu tj: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcia pomostowego.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres przystąpienie do projektu.

FORMY WSPARCIA

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze:
  • Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Doradztwo indywidualne
  • Grupowe doradztwo
 2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 3. Wsparcie pomostowe:
  • Finansowe wsparcie pomostowe
  • Indywidualne wsparcie doradcze specjalistyczne

TERMIN

Projekt realizowany jest przez INSPIRES Sp. z o.o. (Partner Wiodący) oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw (Partner Projektu) w okresie

01.08.2020 r. do 28.02.2022 r.


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.