EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
II TURA NABORU Grupa 3 - PARTNERA


Proj. Rozwiń skrzydła! nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18


Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami. Poniżej znajduje się wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu „Rozwiń skrzydła !".

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 3 ust. 1 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia:

Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez uczestnika projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie. Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z kartami ocen. Prosimy o potwierdzenie odebrania wiadomości.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN