EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZABEZPIECZENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Proj. Rozwiń skrzydła! nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18


Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 2. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Uczestnika/-czki Projektu w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (150% łącznej wartości wsparcia finansowego i pomostowego oraz nadanie klauzuli wykonalności dla wymienionego aktu notarialnego w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej pomiędzy Uczestnikiem/czką projektu a Beneficjentem),

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna forma zabezpieczenia rozpatrywana indywidualnie.

Zabezpieczenie z punktu 2 należy wnieść w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami prawa, na własnych dokumentach.

Zabezpieczenie z punktu 1 składane jest na drukach przygotowanych przez realizatora Projektu – Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia umowy należy załączyć (dotyczy wszystkich form zabezpieczenia umowy:

 • oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (jeżeli Beneficjent pomocy pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólnotę majątkową, ewentualnie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli Beneficjent pomocy nie pozostaje w związku małżeńskim).

WZÓR  ( Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_weksel) – weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 

WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_akt notarialny) – Akt notarialny

 • W przypadku, gdy z samego zabezpieczenia (np. aktu notarialnego) wyraźnie wynika, iż współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, powyższy dokument nie jest obowiązkowy.

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL),

Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 • W wyznaczonym terminie stawić się z małżonkiem/małżonką, poręczycielem / poręczycielami oraz małżonkiem/ małżonkami poręczyciela/li w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja poniżej).
 • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań – WZÓR  (Oświadczenie poręczyciela oraz współmałżonka o braku zobowiązań)

Poręczycielem nie może być współmałżonek Beneficjenta Pomocy, chyba że w związku małżeńskim obowiązuje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Poręczycielem może być osoba / mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

JEŻELI PORĘCZYCIELEM JEST JEDNA OSOBA:

 1. W przypadku poręczyciela zatrudnionego w ramach stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy oraz * zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony) – min. 24 miesiące , tj. do 10.05.2023 r. osiągających wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 3 800 zł brutto / miesięcznie
 2. W przypadku poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2019 rok wraz z dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym; osiągającą dochody w wysokości nie niższej niż średnio – 3 800 zł brutto / miesięcznie * pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości osiągniętego dochodu w okresie od 01.08.2020 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy; *zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem niniejszej umowy;
 3. W przypadku rencisty/emeryta – decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej wraz z dowodem potwierdzającym otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy; osiągającą dochody w wysokości nie niższej niż – 3 800 zł brutto / miesięcznie
 4. W przypadku poręczyciela pobierających rentę strukturalną – decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;

JEŻELI PORĘCZYCIELAMI SĄ DWIE OSOBY:

 1. W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy oraz * zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony) – min. 24 miesiące , tj. do 10.05.2023 r. osiągających wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 2 800 zł brutto / miesięcznie.

Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 5 600 zł brutto.

 1. W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2019 rok wraz z dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym; osiągającą dochody w wysokości nie niższej niż średnio – 2 800 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 5 600 zł brutto, * pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości osiągniętego dochodu w okresie od 01.08.2020 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy; *zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem niniejszej umowy;
 2. W przypadku rencistów/emerytów – decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej wraz z dowodem potwierdzającym otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy; osiągającą dochody w wysokości nie niższej niż – 2 800 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 5 600 zł brutto
 3. W przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną – decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;


Wzory dokumentów dostępne do pobrania ZESTAW DOKUMENTÓW - ARCHIWUM ZIP

lub

Wzory dokumentów dostępne do pobrania w zakładce POBIERZ


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN