EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW Z I TURY PROJEKTU "ROZWIŃ SKRZYDŁA!"


Proj. Rozwiń skrzydła! nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18


Szanowni Państwo,

W dniach 02.04-12.04.2021r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch formach:

 1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze trwale spięte np. w skoroszycie (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym wysłanym na adres Biura Partnera Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (ul. 3-ego Maja 18/5a, 20-078 Lublin)

oraz

 1. Wersja elektroniczna – w formie skanu wersji papierowej zapisanej w jednym pliku w formacie .pdf
  – wysłana na maila: e.mirocha@eds-fundacja.pl

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu wersji elektronicznej Wniosku. Każdy z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć dokumenty, ułożone w następującej kolejności:

 • Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego;
 • Biznesplan;
 • Oświadczenie o akceptacji „Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”;
 • Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie;
 • Oświadczenie o niezmienionym statusie;
 • Oświadczenie o zmianach;
 • Aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu (np. ZUS, Urząd Pracy, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków wraz z oświadczeniem, że to jedyne źródło dochodu) potwierdzające status na rynku pracy.


Wzory dokumentów dostępne do pobrania - ZESTAW DOKUMENTÓW - ARCHIWUM ZIP

lub

Wzory dokumentów dostępne do pobrania w zakładce POBIERZ


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN