EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE
OPIS

Projekt „Rozwiń skrzydła !”
nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/18
Beneficjent (Partner Wiodący): Inspires Sp. z o.o.
Partner: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego przez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (42K/35M) oraz powstanie min. 93 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 28.02.2022 r. przez udział w kompleksowym wsparciu tj: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcia pomostowego.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres przystąpienie do projektu.

Charakterystyka Grupy Docelowej Projektu:

90% grupy docelowej będą stanowić osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, 

W  tym:

 • min. 60% to osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50+ i więcej, Kobiety, osoby z orzeczeniem  niepełnosprawności, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (na poziomie do ISCED 3 włącznie) oraz mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie będą stanowili nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem (przy tym nie należą do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (jak wyżej), a także nie są imigrantami, reemigrantami, osobami dochodzącymi z rolnictwa, ani członkami ich rodzin.
 • 10% grupy docelowej to osoby pracujące, tj. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto:

 • min. 55% grupy docelowej to Kobiety,
 • min. 20% grupy docelowej to osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • min. 15% grupy docelowej to osoby zamieszkujące obszary objęte działaniami rewitalizacji – gm. Milejów, m. Lublin, Bełżyce, Jabłonna, Jastków, Kock, Lubartów (gmina miejska), Serniki, Chełm (gmina miejska), Siedliszcze, Leśniowice, Ruda-Huta, Rejowiec, Rejowiec-Fabryczny, Bychawa, Rudnik, Mircze, Wierzbice, Horodło, Werbkowice, Wysokie, Sosnowica,  Głusk, Strzyżewice, Niemce, Konopnica, Wólka, Wojstawice, Dołhobyczów, Dubienka, Hrubieszów, Krzczonów, Michów.

Wyłączenia z grupy docelowej:

 • osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • osoby  powiązane z Wnioskodawcą, Partnerem lub wykonawcą,
 • osoby mające orzeczenia o karze zakazu do środków publicznych.

Osoby bezrobotne
– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Bierni zawodowo
to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Osoby o niskich kwalifikacjach
to osoby posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym

Osoby długotrwale bezrobotne
to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba uboga pracująca
– osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem  transferów socjalnych ), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Umowa krótkoterminowa
– umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Charakterystyka Grupy Docelowej Projektu:

90% grupy docelowej będą stanowić osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, 

W  tym:

 • min. 60% to osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50+ i więcej, Kobiety, osoby z orzeczeniem  niepełnosprawności, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (na poziomie do ISCED 3 włącznie) oraz mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie będą stanowili nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem (przy tym nie należą do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (jak wyżej), a także nie są imigrantami, reemigrantami, osobami dochodzącymi z rolnictwa, ani członkami ich rodzin.
 • 10% grupy docelowej to osoby pracujące, tj. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto:

 • min. 55% grupy docelowej to Kobiety,
 • min. 20% grupy docelowej to osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • min. 15% grupy docelowej to osoby zamieszkujące obszary objęte działaniami rewitalizacji – gm. Milejów, m. Lublin, Bełżyce, Jabłonna, Jastków, Kock, Lubartów (gmina miejska), Serniki, Chełm (gmina miejska), Siedliszcze, Leśniowice, Ruda-Huta, Rejowiec, Rejowiec-Fabryczny, Bychawa, Rudnik, Mircze, Wierzbice, Horodło, Werbkowice, Wysokie, Sosnowica,  Głusk, Strzyżewice, Niemce, Konopnica, Wólka, Wojstawice, Dołhobyczów, Dubienka, Hrubieszów, Krzczonów, Michów.
FORMY WSPARCIA

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze:
  • Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Doradztwo indywidualne
  • Grupowe doradztwo
 2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 3. Wsparcie pomostowe:
  • Finansowe wsparcie pomostowe
  • Indywidualne wsparcie doradcze specjalistyczne
REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu obejmuje dwie tury;

I tura zakłada zakwalifikowanie 29 Uczestników/czek Projektu,

II tura – 55 Uczestników/czek Projektu.

Dokumenty przyjmowane będą osobiście, przez osobę trzecią lub przesłane drogą pocztową – decyduje data stempla lub kurierem -decyduje data wpływu (ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami). Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia rekrutacji. Informacja o zamknięciu rekrutacji pojawi się na 5 dni roboczych przed datą ostatniego dnia naboru.

Rekrutacja trzy etapowa składa się z następujących etapów:

 • ETAP I - ocena formalna formularzy rekrutacyjnych (cz.I,II,IV), w tym przyznanie punktów za kryteria premiujące: płeć Kobieta – 1p., osoba niezatrudniona – 1p., osoba zamieszkująca tereny rewitalizacji – 1p., osoba zamierzająca utworzyć przedsiębiorstwo społeczne – 2p., osoba zamierzająca utworzyć dodatkowe miejsce pracy w ciągu 12miesięcy od dnia ich utworzenia rozpoczęcia działalności gospodarczej– 2 p., osoby, które założą działalność gospodarczą i utworzą miejsce pracy dla innych osób w sektorach białej/srebrnej/ zielonej gospodarki – 2p.
 • ETAP II - ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego (cz.III) – każde z kryterium maksymalnie 5 p.: opis planowanej działalności gospodarczej, posiadane zasoby, planowane koszty przedsiębiorstwa, charakterystyka potencjalnych klientów/ odbiorców/kontrahentów, charakterystyka konkurencji, stopień przygotowania inwestycji do realizacji.
 • ETAP III

Do etapu III przechodzą wyłącznie osoby, które otrzymały min. 60 %  punktów z II etapu i przeszły pozytywną ocenę formalną formularza z I etapu. W III etapie odbędą się konsultacje z Doradcą Zawodowym (1h/UP), której celem jest weryfikacja predyspozycji do założenie i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie konsultacji następuje diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych.

Następnie utworzone zostaną listy wstępne Kandydatów (od największej liczby punktów do najmniejszej). W przypadku takiej samej liczby punktów o pozycji na liście decydują kolejno kryteria:

 • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego,
 • tworzenie dodatkowego miejsca pracy,
 • tworzenie miejsca pracy w sektorze białej, srebrnej, zielonej gospodarki
 • struktura grupy docelowej

Osoby, które w I turze nie zakwalifikowały się do projektu, będą brane pod uwagę przy II turze, jednak ich formularze nie będą podlegały kolejnej ocenie (punktacja z I tury).

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 112%.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę, w formie 5 spotkań trwających 8 godz./dziennie)
 • Doradztwo indywidualne (zajęcia indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę, w formie 2 spotkań trwających 4 godz./dziennie)
 • Grupowe doradztwo (zajęcia grupowe w wymiarze 4 godzin dydaktycznych na grupę, 1 spotkanie/grupa)
 • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 77 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 27 126,48 PLN netto i jednocześnie w wysokości brutto nie przekraczającej progu 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia o pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.
 • Finansowe wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie Uczestnikom Projektu pokrycia niezbędnych opłat (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kosztów najmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa). Wypłacane jest w miesięcznych ratach w kwocie nie większej niż równoważność minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego (maksymalnie 2100 zł/m-c netto i jednocześnie w kwocie brutto nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego).
 • w ramach wsparcia pomostowego: Indywidualne wsparcie doradcze specjalistyczne (spotkania indywidualne w wymiarze 13 godzin zegarowych na osobę, średnio 1 spotkanie na 2 m-ce, średnio 2/3 godziny dziennie), które ma na celu pomoc Uczestnikom Projektu w rozwiązaniu konkretnych problemów lub doradzanie w konkretnych sytuacjach.
DODATKOWO ZAPEWNIAMY

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • catering,
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,
 • podręczniki,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.08.2020 r. do 28.02.2022 r.


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN