EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny?


Zapraszamy osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

a) Osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 1. Kobiety;
 2. Osoby starsze po 50 roku życia (tylko kobiety);
 3. Osoby z niepełnosprawnościami (tylko kobiety);
 4. Osoby długotrwale bezrobotne (tylko kobiety);
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach (kobiety + mężczyźni bierni zawodowo).

b) Osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tylko kobiety).

Warunek konieczny!

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące TERENY OBJĘTE DZIAŁANIAMI REWITALIZACYJNYMI z powiatów:

a) lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,
b) świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,
c) biłgorajskiego – gmina Józefów,
d) hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,
e) tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.
f) Lublin – Miasto Lublin

Aby ułatwić proces weryfikacji formularzy wskazanym jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu gminy poświadczającego, że wskazany jako miejsce zamieszania adres znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją.

Uwaga!

W projekcie nie mogą brać udziału osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH


 1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie)
  na adres e-mail:: m.polak@eds-fundacja.pl.

 2. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć:

  1. Oświadczenie dodatkowe (tutaj podlinkowany plik o nazwie Oświadczenie dodatkowe)
  2. Oświadczenie o numerze NIP (tutaj podlinkowany plik o nazwie Oświadczenie o numerze NIP)
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia lub inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia (jeśli dotyczy),
  4. Zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy krótkoterminowej lub, że zarobki osoby nie przekraczają płacy minimalnej, (jeśli dotyczy).
  5. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 5 dni roboczych przed złożeniem formularza (jeśli dotyczy).

 3. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

 4. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf - w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.

 5. Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie

 6. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Numer ewidencyjny formularza z datą przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.

 7. Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Numeru ewidencyjnego formularza zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na projektu e-mailem.

 8. Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu Numeru ewidencyjnego formularza, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy wysłać zwykłym listem (NIE POLECONYM!) na adres:
  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  ul. 3 Maja 18/5a 20-078 Lublin
 9. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail. Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po jej zakończeniu nie będą rozpatrywane

 10. Przypominamy, iż zastrzegamy sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 120% formularzy rekrutacyjnych w ramach danej ścieżki, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej na min. 24 godziny przed zamknięciem rekrutacji.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, planujemy przeprowadzenie części zadań zaplanowanych w projekcie zdalnie, tj. przez telefon, komunikator Skype lub inne narzędzia do prowadzenia szkoleń online.

Rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym odbywać się będą telefonicznie w wyznaczonym wcześniej terminie. Informujemy również o tym, że w przypadku przedłużającego się stanu epidemicznego w kraju, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu może mieć również formę zajęć online. Na bieżąco będziemy informować osoby zainteresowane o podejmowanych działaniach w projekcie.


Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu pracownicy biura projektu pracują zdalnie, a jedynymi sposobami kontaktu są:
e-mail: eds@eds-fundacja.pl / m.polak@eds-fundacja.pl lub
telefon komórkowy: 511 403 138


PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.