EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


LISTOPAD 2017r. harmonogramy dyżurów Trenera

Harmonogramy dyżurów Trenera zatrudnienia wspomaganego dla osób Niepełnosprawnych.

ZOBACZ TERMINY DYŻURÓW


LISTOPAD 2017r. rozmowy rekrutacyjne i spotkania z doradcą zawodowym

Pod koniec listopada rozpoczęły się rozmowy rekrutacyjne i spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania IPD dla Uczestników i Uczestniczek projektu "Aktywni od dziś !" z Hrubieszowa. W grudniu rozpoczną się "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych". Zajęcia będą miały charakter spotkań grupowych i indywidualnych.

powiekszenie

powiekszenie


PAŹDZIERNIK 2017r. rozpoczęliśmy realizację projektu

Z początkiem października 2017r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Aktywni od dziś !". Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 28 lutego 2018r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


30 WRZEŚNIA 2017r. Początek projektu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

powiekszenie

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, należących do poniższych kategorii:

 • Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym zaburzeniami psychicznymi)
 • Osoby bierne zawodowo i nieposzukujące pracy
 • Osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy
 • Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń udzielanych przez opiekę społeczną
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Osoby pochodzące ze wsi
 • Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie, patologii, dyskryminacji na rynku pracy, samotnie wychowujące dzieci

O PROJEKCIE

Projekt „Aktywni od dziś!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


CELE

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społeczno-zawodowej u 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego, które są niezatrudnione oraz zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże).


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, należących do poniższych kategorii: ...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe

REKRUTACJA

Proces rekrutacji będzie trwać w okresie 30.09.2017

WIĘCEJ O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu pod adresem ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu, do rąk własnych Specjalisty ds. logistyki i monitoringu).

Projekt realizowany jest w terminie
od 30.09.2017r. do 31.08.2018r


PROMOCJA PROJEKTU

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN