EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


MARZEC 2018r. Warsztaty grupowych i indywidualnych

W marcu przeprowadzono dla gr VI i gr VII zajęcia w ramach Warsztatów grupowych i indywidualnych.
W grupie IV i gr V odpowiednio w dniach 24 i 27 marca 2018 i 8,10 marca 2018 odbyły się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego.
W dniach 21-24 marca odbyło się pierwsze spotkanie z pośrednikiem pracy dla grupy V z Chełma.
26.03.2018 rozpoczęły się szkolenia Technik sprzedaży z elementami e-marketingu dla grup I –Hrubieszów i III – Chełm, które potrwają do drugiej połowy kwietnia oraz od 28.03.2018 rozpoczęły się szkolenia Pracownik Gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi dla grupy II – Hrubieszów i gr V – Chełm, które również zakończą się w drugiej połowie kwietnia egzaminem zewnętrznym.


LUTY 2018r. IPD dla grupy IV – Lublin

Na początku lutego zakończono zajęcia w ramach IPD dla grupy IV – Lublin i przystąpiono do zajęć z trenerem w ramach warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych dla części osób. Po spotkaniach indywidualnych w ramach warsztatów odbyły się również zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego.
W tym samym miesiącu Uczestnicy z gr I i gr II mieli okazję spotkać się z Pośrednikiem pracy, który pomógł im w napisaniu listu motywacyjnego oraz CV, poznał oczekiwania Uczestników i Uczestniczek odnośnie poszukiwań staży zawodowych.  
W grupie V – Chełm również rozpoczęto zajęcia grupowe i indywidualne w ramach warsztatów. Część uczestników wzięła również udział w spotkaniach z psychologiem w ramach zad. 3
W lutym grupy VI  i VII z Lubartowa rozpoczęły zajęcia w ramach zad. 1 - IPD.


STYCZEŃ 2018r. IPD - grupa V z Chełma

W styczniu grupa V z Chełma rozpoczęła zajęcia w ramach zad. 1 – IPD, które zakończyły się 30 stycznia.  W Grupie IV z Lublinie nadal trwały zajęcia w ramach zad. 1.
Część uczestników z grupy I i gr II z Hrubieszowa miała okazję wziąć udział w zajęciach w ramach zad. 3 – poradnictwo specjalistyczne. Spotkania z psychologiem miały za zadanie nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności , które pozwolą uniknąć im przeszkody związane z aktywnością społeczno-zatrudnieniową.
22 i 23 Stycznia odbyły się zajęcia grupowe w ramach zad. 4 – Poradnictwo zawodowe dla grup I i gr II. Uczestnicy mieli okazję podczas zajęć z trenerem na poznanie rynku pracy pod kątem osób niepełnosprawnych, techniki poszukiwania pracy, bariery ON na rynku pracy oraz to jak je przezwyciężać, równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Gr III – Chełm wzięła udział w zajęciach grupowych w ramach Warsztatów grupowych. Część uczestników wzięła dodatkowo udział w zajęciach indywidualnych i poradnictwie specjalistycznym. W dniu 29-30 stycznia 2018 r odbyły się zajęcia grupowe w ramach zad. 4 – Poradnictwo grupowe.
Trener zatrudnienia wspomaganego dla ON  w sposób intensywny wspiera Uczestników projektu podczas działań w projekcie.


GRUDZIEŃ 2017r. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

W Grudniu Uczestnicy projektu z Gr I i II miały spotkania w ramach zad 2 – Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.
W ramach zadania Uczestnicy  mieli grupowe spotkania  z trenerem związane z tematyką komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów radzenia sobie ze stresem i agresją. Dodatkowo część osób z gr I i gr II miała również zajęcia indywidualne w ramach warsztatów. 
Grupa III z Chełma i grupa IV z Lublina rozpoczęły zajęcia w ramach Zad. 1 – IPD. Spotkanie z Doradcą zawodowym pozwoliło określić ścieżkę wsparcia dla potencjalnych Uczestników w ramach projektu.
Dodatkowo od Listopada swoją pracę rozpoczął Trener zatrudnienia wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych.
Do jego zadań należy wszelkiego rodzaju wsparcie osób niepełnosprawnych podczas rekrutacji, spotkań z doradcami zawodowymi, trenerami , pośrednikami pracy, podczas szkolenia i stażu.  Trener zatrudnienia wspomaganego dla ON jest dostępny pod numerem telefonu 511 403 138.


LISTOPAD 2017r. harmonogramy dyżurów Trenera

Harmonogramy dyżurów Trenera zatrudnienia wspomaganego dla osób Niepełnosprawnych.

ZOBACZ TERMINY DYŻURÓW


LISTOPAD 2017r. rozmowy rekrutacyjne i spotkania z doradcą zawodowym

Pod koniec listopada rozpoczęły się rozmowy rekrutacyjne i spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania IPD dla Uczestników i Uczestniczek projektu "Aktywni od dziś !" z Hrubieszowa. W grudniu rozpoczną się "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych". Zajęcia będą miały charakter spotkań grupowych i indywidualnych.

powiekszenie

powiekszenie


PAŹDZIERNIK 2017r. rozpoczęliśmy realizację projektu

Z początkiem października 2017r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Aktywni od dziś !". Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 28 lutego 2018r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


30 WRZEŚNIA 2017r. Początek projektu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

powiekszenie

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, należących do poniższych kategorii:

 • Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym zaburzeniami psychicznymi)
 • Osoby bierne zawodowo i nieposzukujące pracy
 • Osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy
 • Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń udzielanych przez opiekę społeczną
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Osoby pochodzące ze wsi
 • Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie, patologii, dyskryminacji na rynku pracy, samotnie wychowujące dzieci

O PROJEKCIE

Projekt „Aktywni od dziś!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


CELE

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społeczno-zawodowej u 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego, które są niezatrudnione oraz zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże).


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, należących do poniższych kategorii: ...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe

REKRUTACJA

Proces rekrutacji będzie trwać w okresie 30.09.2017

WIĘCEJ O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu pod adresem ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu, do rąk własnych Specjalisty ds. logistyki i monitoringu).

Projekt realizowany jest w terminie
od 30.09.2017r. do 31.08.2018r


PROMOCJA PROJEKTU

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN