EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „Aktywni od dziś!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.CELE

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społeczno-zawodowej u 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego, które są niezatrudnione oraz zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże).
UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, należących do poniższych kategorii:

 • Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym zaburzeniami psychicznymi)
 • Osoby bierne zawodowo i nieposzukujące pracy
 • Osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy
 • Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń udzielanych przez opiekę społeczną
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Osoby pochodzące ze wsi
 • Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie, patologii, dyskryminacji na rynku pracy, samotnie wychowujące dzieci
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkolenioweTERMIN

Projekt realizowany jest w terminie
30.09.2017r. do 31.08.2018r.

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN