EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, należących do poniższych kategorii:

  • Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym zaburzeniami psychicznymi)
  • Osoby bierne zawodowo i nieposzukujące pracy
  • Osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń udzielanych przez opiekę społeczną
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Osoby pochodzące ze wsi
  • Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie, patologii, dyskryminacji na rynku pracy, samotnie wychowujące dzieci

APLIKUJ DO PROJEKTU

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN