EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne

PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ"


Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy,
Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej u osób powyżej 29 r.ż,
Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
(projekty konkursowe)

nr projektu RPSW.10.02.01-26-0026/20