EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 75 osób (w tym 45 Kobiet) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza u tych którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa świętokrzyskiego w terminie od 01.05.2021 do 30.04.2022 poprzez kompleksowe wsparcie, w tym zdobycie zatrudnienia w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przez 34 osoby, zdobycie zatrudnienia przez min. 44,3% Uczestników Projektu w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni) przez 40 osób. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.UCZESTNICY

Uczestnikiem/ką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest w wieku powyżej 29 r.ż.,
 • zamieszkuje województwo świętokrzyskie;
 • jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);

lub

 • pozostaje bez pracy; tzn. jest bierna zawodowo (nie poszukuje pracy) i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

w tym w szczególności:

 • osoba z niepełnosprawnościami;
 • Kobieta;
 • osoba o niskich kwalifikacjach (włącznie do poziomu ISCED 3),
 • osoba powyżej 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

z wyłączeniem: mężczyzn w wieku 30-49 lat, jako osoby nie będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 75 osób  (45 Kobiety) spełniających powyższe kryteria. W tym:

 • min. 10% UP będą stanowiły osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (min. 10 UP),
 • min. 20% będą stanowić osoby w wieku powyżej 50 lat (tj. 20 UP)
 • minimum 40% osób będą  stanowić os. o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 wyłącznie),
 • min. 30% Uczestników Projektu tj. 23 osoby będzie stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w PUP/MUP, jako bezrobotne), które utraciły pracę po 01.03.2020 wskutek pandemii Covid-19.
REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu planuje się w okresie od maja do października 2021; rekrutacja będzie miała charakter ciągły i zakończy się po przyjęciu ostatniego zgłoszenia zgodnie założeniami struktury Grupy docelowej do projektu.  Dokumenty rekrutacyjne, w odpowiedzi na ogłoszony nabór, można składać w Biurze Projektu ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce (w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00) - osobiście, a także drogą pocztową. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie wymogów formalnych.
 • zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie kompletu dokumentów – formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi w regulaminie projektu do potwierdzenia statusu na rynku pracy;
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Proces rekrutacyjny składać się będzie z:
a. oceny formalnej, która uwzględni sprawdzenie poprawności i kompletności formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami oraz weryfikacji przynależności do grupy docelowej projektu,
b. analizy profilu Kandydata/ki pod kątem kryteriów premiujących; W pierwszej kolejności do projektu kierowane będą osoby spełniające poniższe kryteria:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie w skutek pandemii Covid-19 po 01.03.2020    (+20 pkt.),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (+20 pkt.),
 • osoby w wieku 50+ (+10 pkt.),
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (+10 pkt.),
 • osoby z powiatu skarżyskiego, ostrowskiego, kieleckiego, opatowskiego, koneckiego (+5 pkt.),
 • kobiety (+5 pkt.)

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Działania  przewidziane w ramach projektu (o przyznanym wsparciu decyduje wyniki diagnozy potrzeb oraz potencjału UP):

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla 100% UP tj. 75 UP * 4h;
 2. Pośrednictwo pracy dla 100% UP tj. 75UP * 6h;
 3. Szkolenie/kurs prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowej dla 60UP, 5 grup x 12UP;
 4. Staże zawodowe dla 66 UP przez okres 3 miesięcy;
 5. Zatrudnienie wspomagane dla min. 10UP z orzeczeniem o niepełnosprawności;
Dodatkowo zapewniamy

Zwrot kosztów dojazdu, catering, a także materiały dydaktyczne (na warunkach określonych w regulaminie).

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.05.2021 do 30.04.2022 r.PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ"


Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy,
Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej u osób powyżej 29 r.ż,
Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
(projekty konkursowe)

nr projektu RPSW.10.02.01-26-0026/20