EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


24.08.2021 Wciąż trwa nabór do projektu

Wciąż trwa nabór do projektu Sukces od zaraz! Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zapoznania się z warunkami uczestnictwa - dokumenty dostępne w zakładce POBIERZ.
W projekcie przewiduje się uruchomienie grup szkoleniowych o tematyce Piekarz (145h), Kucharz (145h), Spawacz (145h) zakończone egzaminem czeladniczym/spawalniczym lub inne zgodne z potrzebami Uczestnika Projektu (ścieżka IPD), potrzebami lokalnego rynku pracy, a także zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców; warunkiem utworzenia grupy szkoleniowej jest zebranie min. 12 os. do grupy o danej tematyce na danym terenie.

Nie czekaj! Zgłoś się już dziś!

dokumenty rekrutacyjne do projektu


13.08.2021 Szkolenie zawodowe

Uczestników 1 grupy szkoleniowej projektu "Sukces od zaraz", zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym "pracownik ds. rachunkowości i księgowość", rozpoczynamy 19.08.2021. Planowo kończymy 07.09.2021. O szczegółach każdego z UP poinformujemy telefonicznie.


12.07.2021 Wkrótce ruszają zajęcia

Wkrótce ruszają zajęcia dla pierwszej grupy szkoleniowej projektu "Sukces od zaraz". W trakcie udziału w projekcie przewidujemy zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, udział w szkoleniu zawodowym (tematyka zgodna: z IPD, potrzebami lokalnego rynku pracy, a także zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców), a następnie staż zawodowy; wsparcie zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. O szczegółowym harmonogramie poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie.


26.06.2021 REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! Przyjmowanie zgłoszeń nadal trwa! Podnieś swoje kwalifikacje oraz zdobądź doświadczenie zawodowe; zwiększ swoje szanse na rynku pracy! Wkrótce rozpoczynamy szkolenie z zakresu pracownika ds. rachunkowości i księgowości - wciąż mamy wolne miejsca do grupy szkoleniowej. Zapraszamy!

dokumenty rekrutacyjne do projektu


31.05.2021 Rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Już są dostępne dokumenty rekrutacyjne do projektu „Sukces od zaraz”! Zapoznaj się z warunkami udziału w projekcie i zgłoś się do nas! Szczegóły w regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce POBIERZ.

dokumenty rekrutacyjne do projektu


17.05.2021 Zapraszamy do udziału w projekcie Sukces od zaraz!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sukces od zaraz”!
jeśli jesteś osobą powyżej 29 r.ż., zamieszkujesz województwo świętokrzyskie, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, a szczególnie gdy utraciłeś pracę na skutek pandemii Covid-19, zapraszamy do kontaktu!
O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy,
Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej u osób powyżej 29 r.ż,
Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty konkursowe)
nr projektu RPSW.10.02.01-26-0026/20

CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 75 osób (w tym 45 Kobiet) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza u tych którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa świętokrzyskiego w terminie od 01.05.2021 do 30.04.2022 poprzez kompleksowe wsparcie, w tym zdobycie zatrudnienia w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przez 34 osoby, zdobycie zatrudnienia przez min. 44,3% Uczestników Projektu w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni) przez 40 osób. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

UCZESTNICY

Uczestnikiem/ką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest w wieku powyżej 29 r.ż.,
  • zamieszkuje województwo świętokrzyskie;
  • jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);

lub

  • pozostaje bez pracy; tzn. jest bierna zawodowo (nie poszukuje pracy) i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

Działania  przewidziane w ramach projektu (o przyznanym wsparciu decyduje wyniki diagnozy potrzeb oraz potencjału UP):

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla 100% UP tj. 75 UP * 4h;
  2. Pośrednictwo pracy dla 100% UP tj. 75UP * 4h;
  3. Szkolenie/kurs prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowej dla 60UP, 5 grup x 12UP;
  4. Staże zawodowe dla 66 UP przez okres 3 miesięcy;
  5. Zatrudnienie wspomagane dla min. 10UP z orzeczeniem o niepełnosprawności;

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie

01.05.2021 do 30.04.2022 r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ"


Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy,
Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej u osób powyżej 29 r.ż,
Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
(projekty konkursowe)

nr projektu RPSW.10.02.01-26-0026/20