EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

BIURO PROJEKTU


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

25-318 Kielce, ul. Sandomierska 89, p.15, piętro I


+48 515-957-860
e-mail: d.sapieja@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/sukcesodzaraz

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00


PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ"


Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy,
Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej u osób powyżej 29 r.ż,
Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
(projekty konkursowe)

nr projektu RPSW.10.02.01-26-0026/20