EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne Włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.
UCZESTNICY

 • Osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Wiek 18-64 lata. 
 • Pozostające bez zatrudnienia
 • Bierne zawodowo
 • Zarejestrowane  w Urzędzie Pracy z III profil pomocy, zagrożone ubóstwem.
 • Zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego.

Uwaga:


 1. Osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

 2. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

 3. Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

 4. Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Przykładowo osobą rozpoczynającą udział w projekcie może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 29 lat i 11 miesięcy.

 5. Osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań powyższej definicji.
OFERUJEMY

 • Diagnozę potrzeb i indywidualny plan działania.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zawodowej.
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy.
 • Grupy Wsparcia
 • Bon szkoleniowy na wybrane szkolenie do 3500 zł.
 • Płatne 3-4 miesięczne staże zawodowe.ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Zapewniamy
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering oraz poczęstunek.
 • Stypendium szkoleniowe 8,57 zł brutto za godzinę.
 • Stypendium stażowe 1286, 55 zł brutto.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2018–28.02.2019


PROJEKT "Czas na Aktywność"

ROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W LUBLINIE.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 306 390, 50 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl