EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

Liderem projektu jest EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
partnerem projektu INSPIRES SP. Z O. O.CELE

Głównym celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych, w tym wzrost aktywności zawodowej i szans na znalezienie zatrudnienia wśród 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, z powiatów:

 • płockiego:
  z gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Staroźreby, Wyszogród
 • ciechanowskiego:
  z gmin: Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk
 • gostynińskiego:
  z gmin: Gostynin (gmina wiejska i miejska), Sanniki, Pacyna, Szczawin Kościelny
 • mławskiego:
  z gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo
 • żuromińskiego:
  z gmin: Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin, Kuczbork-Osada
 • sierpeckiego:
  z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska i miejska), Szczutowo, Zawidz
 • płońskiego:
  z gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Naruszewo, Płońsk (gmina miejska i wiejska), Raciąż (gmina wiejska i miejska), Sochocin, Nowe Miasto.

Projekt dedykowany jest osobom, które borykają się z niepełnosprawnością, bezrobociem, (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane z III profilem pomocy), a także osobom i rodzinom korzystających z pomocy społecznej lub/i kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z Ośrodków Pomocy Społecznej, osobom bezdomnym, uzależnionym, biernym zawodowo (emeryci, renciści, studenci studiów stacjonarnych, studenci studiów zaocznych i wieczorowych pod warunkiem, że nie podjęli pracy i nie są zarejestrowani w PUP/MUP, osoby przebywające na urlopie wychowawczym).

Preferowanymi uczestnikami do udziału w projekcie są mieszkańcy wymienionych powyżej powiatów i gmin, którzy są także objęci wsparciem z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym działania zaplanowane w projekcie "Aktywni od dziś" nie będą powielały wsparcia, które dana osoba otrzymuje lub otrzymała z PO PŻ.
UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie, powiat:

 • płockiego:
  z gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Staroźreby, Wyszogród
 • ciechanowskiego:
  z gmin: Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk
 • gostynińskiego:
  z gmin: Gostynin (gmina wiejska i miejska), Sanniki, Pacyna, Szczawin Kościelny
 • mławskiego:
  z gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo
 • żuromińskiego:
  z gmin: Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin, Kuczbork-Osada
 • sierpeckiego:
  z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska i miejska), Szczutowo, Zawidz
 • płońskiego:
  z gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Naruszewo, Płońsk (gmina miejska i wiejska), Raciąż (gmina wiejska i miejska), Sochocin, Nowe Miasto.

Uczestnikiem/czką projektu jest osoba niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin poniżej progu defaworyzacji podregionu ciechanowskiego i płockiego województwa mazowieckiego zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ponadto wpisująca się w minimum jedną z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnościami (lekki lub umiarkowany stopień)
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12.03.2014 r. o pomocy społecznej,
 • osoba o której mowa w art. 1 ust. 2 z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe
 • catering oraz poczęstunekREKRUTACJA

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie od 01.11.2017r. do 30.04.2018r.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu pod adresem ul. Armii Krajowej 2, 09-410 Płock (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu.TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ