EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU


WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU:


1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu

- dla 100% Uczestników/czek projektu- 86 osób x 5h zegarowych (2 sesje, jedna 3h i druga 2h ) wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne),

2. Trening kompetencji społecznych - Kuźnia optymizmu

- dla 100% Uczestników/czek projektu- w tym:

 • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej (grupowe) – 86 osób - 6h dydaktycznychna grupę (1 grupa 12 osób),
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem i syt. konfliktowymi (grupowe) – 86 osób ( 1 grupa 12 osób * 12 h dydaktycznych)

3. Poradnictwo specjalistyczne:

 • poradnictwo psychologiczne – dla 60% Uczestników/czek projektu. 52 osoby, 1 os x 3h zegarowych.
 • Poradnictwo zawodowe – dla 80% Uczestników/czek projektu. Poradnictwo indywidualne. 69 osoby ( 1 osoba * 4h zegarowe).
 • wsparcie Asystenta osoby niepełnosprawnej - dla 30% Uczestników/czek projektu. 26 osoby (10 miesięcy * 80h/m-c)

4. Pośrednictwo pracy

– dla ok. 90% Uczestników/czek projektu

 • Zajęcia indywidualne – 78 os. dla każdej osoby po 6 h zegarowych (2 sesje po 3h) wsparcia

5. Szkolenia zawodowe

– dla 78 Uczestników/czek projektu (wsparcie fakultatywne, decyduje IPD):

 • Sprzedawca/Telemarket - 2grupy,1grupa * 13os. * 112h dydaktycznych
 • Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi -2grupy, * 13os. * 120h dydaktycznych
 • Pomoc kuchenna -2grupy,1grupa * 13os. * 100h dydaktycznych

6. Staże:

 • 3 miesięczne dla 70 Uczestników/czek projektu
 • 5 miesięczne dla 8 Uczestników/czek projektu

Wybór osób na staż zawodowy oraz długość stażu – decyduje opinia kadry projektu, ścieżka IPD oraz moment rozpoczęcia udziału w projekcie. Na staże 5 miesięczne zostaną skierowane osoby, które nie zostaną skierowane na szkolenie zawodowe.

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ