EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Informujemy o zmianie adresu biura projektu Aktywni od dziś!.
Nowy adres biura to: ul. Plac Stare Miasto 2, 26-600 Radom


15.11.2018 r. staże zawodowe

Miło nam poinformować, że na staże zawodowe poszli kolejni Uczestnicy/-czki projektu. Ta forma wsparcia pozwoli zdobyć Państwu doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy. Przypominamy, że w ramach stażu przysługuje Państwu stypendium stażowe. Prosimy o skrupulatne i terminowe przesyłanie uzupełnionych list obecności po każdym odbytym miesiącu stażu.


25.10.2018 r. spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo informujemy, że dla grup VI i VII z Gostynina ( po szkoleniu pracownik gospodarczy oraz pomoc kuchenna) od 29.10.2018 r. ruszają indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, które odbędą się na ul. Zamkowej 31 w Gostyninie. O konkretnych terminach spotkań będą Państwo poinformowani telefonicznie.


08.08.2018 r. Przerwa w pracy biura

Informujemy, iż w dniach 15-17.08.2018 biuro projektu Aktywni od dziś! w Płocku będzie nieczynne. Zapraszamy ponownie do kontaktu od 20.08.2018 od godz. 9.00.


06.08.2018 r. Nowy formularz zgłoszeniowy

informujemy, że zaktualizowaliśmy Formularz rekrutacyjny. Aktualizacja dotyczy zbierania informacji dot. niekorzystnej sytuacji uczestnika projektu. Nowy formularz jest dostępny w zakładce DO POBRANIA


30.07.2018 r. Ważne dla stażystów

Osobom odbywającym staż oraz ich pracodawcom przypominamy, iż po zakończonym stażu do biura projektu w Płocku należy przesłać uzupełnioną i podpisaną:

  • listę obecności za ostatni miesiąc wraz z ewentualnymi wnioskami urlopowymi, zwolnieniami lekarskimi,
  • sprawozdanie z przebiegu stażu
  • opinię z odbytego stażu.

Wzory w/w dokumentów stanowią zał. do umowy stażowej. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – zakładka KONTAKT.


05.06.2018 r. Trwa nabór do projektu

Przypominamy o trwającym naborze do projektu. Rekrutacja trwa do 31 lipca b.r. Serdecznie zapraszamy! Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – zakładka KONTAKT.


22.05.2018 r. Staże zawodowe

Miło nam poinformować, że od 01 czerwca br. 8 osób, po odbyciu diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu rozpocznie 5miesięczny staż zawodowy u pracodawców z terenu woj. mazowieckiego.
Życzymy owocnej pracy i sukcesów zawodowych!


30.04.2018 r. Rekrutacja trwa

informujemy o trwającej w dalszym ciągu rekrutacji do projektu. Przyjmujemy zgłoszenia do grupy na szkolenie Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1 oraz Pomoc kuchenna. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – zakładka KONTAKT.


MARZEC 2018R. PIERWSZE SZKOLENIE ZAWODOWE

W marcu ruszyło pierwsze szkolenie zawodowe, dedykowane dla I grupy Uczestników projektu "Aktywni od dziś!" w zawodzie Sprzedawca/ Telemarketer z obsługą branżową mod. E- marketing.

W szkoleniu zawodowym w I grupie, udział bierze 12 osób.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy przeszli także wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z Pośrednikiem pracy, podczas wsparcia Uczestnicy redagowali list motywacyjny oraz CV.

Rekrutacja wciąż trwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie.
Regulamin i formularz do pobrania w zakładce "do pobrania"

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo również pod numerem telefonu: 515 957 860 koordynator projektu Żaneta Krajewska-Pabich bądź w biurze projektu w Płocku, ul. Armii Krajowej 2 (I piętro, nad pizzerią Domino's)

powiekszenie
powiekszenie
powiekszenie

LUTY/MARZEC 2018R. PŁOCK/BULKOWO PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

W ramach projektu, zaplanowano indywidulane spotkania dla uczestników z poradnictwa specjalistycznego.

Wsparciem specjalistycznym w tym:

- indywidualne spotkania z psychologiem
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- wsparcie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej

Objętych na chwilę obecną zostało 22 Uczestników projektu.


STYCZEŃ/LUTY 2018r. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – KUŹNIA OPTYMIZMU.

Po ukończonych indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, Uczestnicy projektu Aktywni od dziś ! wzięli udział w grupowych warsztatach Kuźnia optymizmu. Zajęcia grupowe mają na celu odbudowanie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mocnych stron każdego z uczestników, wzmocnienie naturalnych systemów wsparcia, dotyczących aspektów społecznych takich jak: rodzina, bliskie otoczenie, środowisko.

Warsztaty Kuźnia optymizmu podzielone zostały na dwa bloki tematyczne:

- Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej
- Warsztaty radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi.


STYCZEŃ 2018r. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Pod koniec miesiąca ruszyły pierwsze indywidualne spotkania: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu. W styczniu w ramach zadania udział wzięło 14 osób. W ramach wsparcia, doradcy zawodowi stworzyli razem z uczestnikiem/uczestniczką projektu indywidualny plan działania, określający potencjał i zasoby każdego z uczestników projektu.


powiekszenie


Grudzień 2017 rok Początek projektu

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu. Prowadzimy spotkania informacyjne oraz rozmowy rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 30 kwietnia 2018r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


LISTOPAD 2017r. Początek projektu
"Aktywni od dziś !"

Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Od dnia 1.11.2017 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o. rozpoczęła realizację projektu "AKTYWNI OD DZIŚ" na terenie województwa mazowieckiego.


powiekszenie

O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu
od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

Liderem projektu jest
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW,
partnerem projektu
INSPIRES SP. Z O. O.

Szczegółowe informacje w dziale o projekcie


UCZESTNICY I CELE

Głównym celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych, w tym wzrost aktywności zawodowej i szans na znalezienie zatrudnienia wśród 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, z powiatów: płockiego , ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płońskiego.

Szczegółowe informacje w dziale uczestnicy


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe
  • catering oraz poczęstunek

Szczegółowe informacje w dziale o projekcie


REKRUTACJA

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie od 01.11.2017r. do 30.04.2018r.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Szczegółowe informacje w dziale REKRUTACJA


AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ