EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Informujemy, że w dniach 02 maja- 04 maja
Biuro Projektu będzie nieczynne.


MARZEC 2018R. PIERWSZE SZKOLENIE ZAWODOWE

W marcu ruszyło pierwsze szkolenie zawodowe, dedykowane dla I grupy Uczestników projektu "Aktywni od dziś!" w zawodzie Sprzedawca/ Telemarketer z obsługą branżową mod. E- marketing.

W szkoleniu zawodowym w I grupie, udział bierze 12 osób.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy przeszli także wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z Pośrednikiem pracy, podczas wsparcia Uczestnicy redagowali list motywacyjny oraz CV.

Rekrutacja wciąż trwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie.
Regulamin i formularz do pobrania w zakładce "do pobrania"

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo również pod numerem telefonu: 515 957 860 koordynator projektu Żaneta Krajewska-Pabich bądź w biurze projektu w Płocku, ul. Armii Krajowej 2 (I piętro, nad pizzerią Domino's)

powiekszenie
powiekszenie
powiekszenie

LUTY/MARZEC 2018R. PŁOCK/BULKOWO PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

W ramach projektu, zaplanowano indywidulane spotkania dla uczestników z poradnictwa specjalistycznego.

Wsparciem specjalistycznym w tym:

- indywidualne spotkania z psychologiem
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- wsparcie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej

Objętych na chwilę obecną zostało 22 Uczestników projektu.


STYCZEŃ/LUTY 2018r. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – KUŹNIA OPTYMIZMU.

Po ukończonych indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, Uczestnicy projektu Aktywni od dziś ! wzięli udział w grupowych warsztatach Kuźnia optymizmu. Zajęcia grupowe mają na celu odbudowanie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mocnych stron każdego z uczestników, wzmocnienie naturalnych systemów wsparcia, dotyczących aspektów społecznych takich jak: rodzina, bliskie otoczenie, środowisko.

Warsztaty Kuźnia optymizmu podzielone zostały na dwa bloki tematyczne:

- Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej
- Warsztaty radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi.


STYCZEŃ 2018r. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Pod koniec miesiąca ruszyły pierwsze indywidualne spotkania: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu. W styczniu w ramach zadania udział wzięło 14 osób. W ramach wsparcia, doradcy zawodowi stworzyli razem z uczestnikiem/uczestniczką projektu indywidualny plan działania, określający potencjał i zasoby każdego z uczestników projektu.


powiekszenie


Grudzień 2017 rok Początek projektu

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu. Prowadzimy spotkania informacyjne oraz rozmowy rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 30 kwietnia 2018r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


LISTOPAD 2017r. Początek projektu
"Aktywni od dziś !"

Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Od dnia 1.11.2017 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o. rozpoczęła realizację projektu "AKTYWNI OD DZIŚ" na terenie województwa mazowieckiego.


powiekszenie

O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu
od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

Liderem projektu jest
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW,
partnerem projektu
INSPIRES SP. Z O. O.

Szczegółowe informacje w dziale o projekcie


UCZESTNICY I CELE

Głównym celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych, w tym wzrost aktywności zawodowej i szans na znalezienie zatrudnienia wśród 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, z powiatów: płockiego , ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płońskiego.

Szczegółowe informacje w dziale uczestnicy


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe
  • catering oraz poczęstunek

Szczegółowe informacje w dziale o projekcie


REKRUTACJA

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie od 01.11.2017r. do 30.04.2018r.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Szczegółowe informacje w dziale REKRUTACJA


AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ