EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 32 osób (w tym 20 kobiet):

Uczestnikiem/czką projektu może zostać WYŁĄCZNIE osoba z niepełnosprawnością, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest w wieku 18-64 lat
 • zamieszkuje województwo lubelskie
 • jest osobą bierną zawodowo lub jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);

w tym w szczególności:

 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba z niepełnosprawnościami, w tym zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 • osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną
 • osoba zamieszkująca na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
 • osoba zamieszkująca na obszarach objętych programem rewitalizacji *
  * Program rewitalizacji powinien znajdować się w Wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ RPO
 • osobą korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020
 • osoba zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego  jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanki, o których mowa w rozdz. 3 pkt. 15 Wytycznych CT9 (KD9), tj.

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; tj. z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; tj:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy;
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 7. uchodźców realizujących  indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
 8. osoby przebywające w pieczy zastępczej * lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  * W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 9. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 10. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 11. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
PROJEKT "AKTYWNI"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 745 148,00, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 633 375,80 ZŁ