EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt ,,Aktywni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.CELE

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczna 32 osób (w tym 20 kobiet) z niepełnosprawnością, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej do 31.05.2023.
UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 32 osób (w tym 20 kobiet):

 •  osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
 •  osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
 •  osób z obszaru województwa lubelskiego. (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie.FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
 • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
 • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Punkt Wsparcia.
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczęstunek na zajęcia grupowe.


TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.PROJEKT "AKTYWNI"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 745 148,00, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 633 375,80 ZŁ