EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „W SIECI BEZ BARIER”
realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw.CEL PROJEKTU

Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

Potrzeba realizacji ww. celu wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

Zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych).

Pokazane zostaną możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu np. wykonywanie przelewów on-line, załatwianie spraw urzędowych przez Internet m.in. wnioski o zaświadczenia, świadczenia czy o dowód osobisty, sprawdzanie długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ, rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje), płacenie podatków, dokonywanie zakupów czy rezerwowanie podróży. Osoby biorące udział w projekcie przejdą szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria.

Fundacja E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw jako organizatorzy będą wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie. Planowane jest maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów: ludzi, instytucji czy infrastruktury, tak, aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

PODSTAWOWE DANE

Budżet: 8 757 415,49 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 7 411 400,00 PLN)

Czas: 01.03.2018-29.02.2020 (24 miesiące)

Zasięg: łącznie 373 gmin z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych w siedmiu obszarach tematycznych zwanych dalej modułami. Są to: . „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam  w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – z wykorzystaniem popularnych kreatorów, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci” .

Szkolenie i wsparcie instruktorów lokalnych, działających na terenie gmin objętych projektem. Zakres szkoleń to metodologia edukacji dorosłych oraz 7 obszarów wymienionych powyżej; instruktorzy odbędą kurs kompetencji edukacyjnych, składający się z 10 spotkań online, prowadzonych przez trenerów organizatora, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi edukacyjnych zamieszczonych na przygotowanej przez operatora platformie e-learningowej.

Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego do miejsc, w których będą się odbywać szkolenia;

Szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line) – mieszkańcy, którzy nie potrafią korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystają z nich w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w średnio 32-godzinnych szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rolnicy będą mogli się nauczyć korzystać z usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi). Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 14 075 osób, w tym ok. 2 162 osób z niepełnosprawnościami.

Gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej – w każdej gminie uczestniczącej w projekcie jest możliwość utworzenia partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, które chcą działać na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji mieszkańców. Gmina może też działać samodzielnie.

Granty w wysokości 15 000 – 150 000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł .

Utworzenie platformy internetowej, na której będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu (podręczniki, programy szkoleń, kursy e-learningowe czy nagrania webinariów).

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY

Otrzymają szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług.

Zyskają grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu.

Będą mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne.

Otrzymają wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

PROCEDURY PROJEKTU GRANTOWEGO

udostępnione są w zakładce dokumenty do pobrania.
PROJEKT "W Sieci bez barier"Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).