EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


17 maja 2019 Ogłoszenie o przedłużeniu
III Rundy Konkursowej

Do 31 maja zostaje przedłużona Runda Konkursowa. Prosimy więc o przesyłanie wniosków do tego dnia. Są one przyjmowane w formie papierowej osobiście w siedzibie operatora/ partnera projektu „W sieci bez barier” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ kuriera. Jako termin złożenia wniosku traktowany będzie termin dostarczenia go do siedziby operatora/ partnera.

Wnioski do wypełnienia są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Kontakt - województwa lubelskie i podkarpackie:

Fundacja E-Prosperity
Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin
Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać
na adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin
Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać
na adres e-mail: eds@eds-fundacja.pl


III nabór wniosków na udzielenie grantów W Sieci bez barier

Fundacja E-Prosperity jako operator projektu „W Sieci bez barier” z partnerem projektu Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw ogłasza w trybie konkursowym III nabór wniosków na udzielenie grantów na realizację mikroprojektów w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Wnioski należy składać w dniach: od 17.04.2019 r. do 17.05.2019 r.

W ramach Działania 3.1 granty otrzymają wnioskodawcy z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego na poziomie gmin działający samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Wyłonieni w ramach konkursów grantobiorcy będą realizować wyłącznie działania dotyczące celu szczegółowego 5. „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”, osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Do udzielenia grantów w wysokości do 150 000 PLN w ramach konkursu zostaną wybrane gminy biorące udział w konkursie, spełniające formalne i merytoryczne kryteria wyboru mikroprojektów, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach kryterium merytorycznego punktowanego spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o granty na realizację mikroprojektów.


1. Budżet i wysokość grantów

Kwota środków przeznaczonych na udzielenie grantów na mikroprojekty w ramach III rundy konkursowej wynosi łącznie :

3 682 579,87 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 87/100), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu wynosi 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).


2. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o grant przyjmowane będą w formie papierowej osobiście w siedzibie operatora/ partnera projektu „ W sieci bez barier” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. Jako termin złożenia wniosku traktowany będzie termin dostarczenia go do siedziby operatora/partnera.

Wnioski do wypełnienia są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


3. Kontakt

Województwa lubelskie i podkarpackie:

Fundacja E-Prosperity
Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin
Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać
na adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin
Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać
na adres e-mail: eds@eds-fundacja.pl
KRÓTKO O PROJEKCIE


Projekt „W SIECI BEZ BARIER” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw.


CEL PROJEKTU:

poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

Potrzeba realizacji ww. celu wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.


EFEKT REALIZACJI PROJEKTU:

zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych).

Pokazane zostaną możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu np. wykonywanie przelewów on-line, załatwianie spraw urzędowych przez Internet m.in. wnioski o zaświadczenia, świadczenia czy o dowód osobisty, sprawdzanie długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ, rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje), płacenie podatków, dokonywanie zakupów czy rezerwowanie podróży. Osoby biorące udział w projekcie przejdą szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria.


Fundacja E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw jako organizatorzy będą wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie. Planowane jest maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów: ludzi, instytucji czy infrastruktury, tak, aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.


Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).


|

PODSTAWOWE DANE:

Budżet: 8 757 415,49 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 7 411 400,00 PLN)

Czas: 01.03.2018-29.02.2020 (24 miesiące)

Zasięg: łącznie 373 gmin z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego


PROJEKT "W Sieci bez barier"Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).