EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 70 osób (42 kobiet oraz 28 mężczyzn) w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych (niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w MUP/PUP) lub pozostających bez pracy, tzn. biernych zawodowo (nie poszukujących) zamieszkujących województwo świętokrzyskie, w tym w tym w szczególności:

 • Osób z niepełnosprawnościami;
 • Kobiet;
 • Osób o niskich kwalifikacjach (włącznie do poziomu ISCED 3),
 • Osób powyżej 50 roku życia,
 • Osób długotrwale bezrobotnych,
 • Osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

z wyłączeniem: mężczyzn w wieku 30-49 lat, jako osoby nie będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową stanowić będzie:

 • 60 osób bezrobotnych (w tym 20 długotrwale bezrobotnych),
 • 10 osób biernych zawodowo,
 • min. 10 uczestników projektu z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • min. 11 uczestników projektu w wieku 50+,
 • min. 28 uczestników projektu o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie),
 • min. 21 uczestników projektu zamieszkujących powiaty charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, tj. powiat skarżyski, opatowski, konecki, ostrowiecki, kielecki.
 • min. 21 Uczestników Projektu stanowić będą osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w PUP/MUP, jako bezrobotne), które utraciły pracę po 01.03.2020 wskutek pandemii Covid-19.

Uwaga:

Osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) 

 

PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 037 220,05 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 881 637,04 ZŁ

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA POSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH,
PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.