EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


REKRUTACJA DO PROJEKTU


Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w okresie od października 2021r. do marca 2022r. i będzie miała charakter ciągły i zakończy się po przyjęciu ostatniego zgłoszenia zgodnie założeniami struktury Grupy docelowej do projektu. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00, a także drogą pocztową.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie wymogów formalnych.
 • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Sukces od zaraz – 2 edycja” oraz złożenie kompletu dokumentów – formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie;
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Proces rekrutacyjny składać się będzie z:

 • oceny formalnej, która uwzględni sprawdzenie poprawności i kompletności formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami oraz weryfikacji przynależności do grupy docelowej projektu
 • analizy profilu Kandydata/ki pod kątem kryteriów premiujących; W pierwszej kolejności do projektu kierowane będą osoby spełniające poniższe kryteria:
 • osoby, które utraciły zatrudnienie w skutek pandemii Covid-19 po 01.03.2020 (+20 pkt.),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (+20 pkt.),
 • osoby w wieku 50+ (+10 pkt.),
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (+10 pkt.),
 • osoby z powiatu skarżyskiego, ostrowskiego, kieleckiego, opatowskiego, koneckiego (+5 pkt.),
 • kobiety (+5 pkt.)

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 70 osób (42 kobiet oraz 28 mężczyzn), w tym:

 • 60 osób bezrobotnych (w tym 20 długotrwale bezrobotnych)
 • 10 osób biernych zawodowo,
 • min. 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • min. 11 osób w wieku 50+,
 • min. 28 osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie),
 • min. 21 osób zamieszkujących powiaty charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, tj. powiat skarżyski, opatowski, konecki, ostrowiecki, kielecki.
 • min. 21 osób stanowić będą osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w PUP/MUP, jako bezrobotne), które utraciły pracę po 01.03.2020 wskutek pandemii Covid-19.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pisemnie (pocztą tradycyjną lub e-mail).
Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w zakładce:

DO POBRANIA

PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 037 220,05 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 881 637,04 ZŁ

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA POSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH,
PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.