EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


05.09.2021 ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„SUKCES OD ZARAZ – 2 EDYCJA”!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sukces od zaraz – 2 edycja”. Jeśli jesteś osobą powyżej 29 r.ż., zamieszkujesz województwo świętokrzyskie, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, a szczególnie gdy utraciłeś pracę na skutek pandemii Covid-19, zapraszamy do kontaktu!
O PROJEKCIE

Projekt „Sukces od zaraz – II edycja” realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Projekt realizowany jest na postawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 70 osób (w tym 42 kobiet) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza u tych którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa świętokrzyskiego w terminie od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. poprzez kompleksowe wsparcie, w tym zdobycie zatrudnienia w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przez 33 osoby, zdobycie zatrudnienia przez min. 44,3% Uczestników Projektu w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni) przez 34 osoby. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

DLA KOGO?

Uczestnikiem/ką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest w wieku powyżej 29 r.ż.,
  • zamieszkuje województwo świętokrzyskie;
  • jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);

lub

  • pozostaje bez pracy; tzn. jest bierna zawodowo (nie poszukuje pracy) i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
UCZESTNICY PROJEKTU

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie

01.10.2021r. do 30.09.2022r.


PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 037 220,05 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 881 637,04 ZŁ

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA POSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH,
PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.