EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „Sukces od zaraz – II edycja” realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Projekt realizowany jest na postawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 70 osób (w tym 42 kobiet) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza u tych którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa świętokrzyskiego w terminie od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. poprzez kompleksowe wsparcie, w tym zdobycie zatrudnienia w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przez 33 osoby, zdobycie zatrudnienia przez min. 44,3% Uczestników Projektu w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni) przez 34 osoby. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
DLA KOGO?

Uczestnikiem/ką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest w wieku powyżej 29 r.ż.,
 • zamieszkuje województwo świętokrzyskie;
 • jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);

lub

 • pozostaje bez pracy; tzn. jest bierna zawodowo (nie poszukuje pracy) i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

w tym w szczególności:

 • osoba z niepełnosprawnościami;
 • Kobieta;
 • osoba o niskich kwalifikacjach (włącznie do poziomu ISCED 3),
 • osoba powyżej 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

z wyłączeniem: mężczyzn w wieku 30-49 lat, jako osoby nie będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Działania  przewidziane w ramach projektu (o przyznanym wsparciu decyduje wyniki diagnozy potrzeb oraz potencjału UP):

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla 100% Uczestników Projektu w wymiarze 4h/osobę.
 2. Pośrednictwo pracy dla 100% Uczestników Projektu w wymiarze 6h/osobę;
 3. Szkolenie/kurs prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowej dla 60 Uczestników Projektu (5 grup x 12UP). Szkolenia możliwe do realizacji: kucharz, piekarz, spawacz, magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego, pracownik ds. księgowości i rachunkowości, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej. 
 4. 3-miesięczne staże zawodowe dla 64 Uczestników Projektu;
 5. Zatrudnienie wspomagane dla min. 10 Uczestników Projektu z orzeczeniem o niepełnosprawności.
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Sukces od zaraz – II edycja”.
W ramach projektu zapewniamy:

 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • W przypadku grupowych zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin - wyżywienie w czasie szkoleń
 • Zwroty kosztów dojazdu (za wyjątkiem staży) w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Badania lekarskie


TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.10.2021r. do 30.09.2022r.PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 037 220,05 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 881 637,04 ZŁ

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA POSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH,
PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.