EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet, 31 mężczyzn), w tym do:

  • osób niezatrudnionych ( w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z niepełnosprawnościami.
  • osób z obszaru województwa lubelskiego poddanego rewitalizacji


WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "REWITALIZACJA"Projekt pn. „Rewitalizacja!” nr RPLU.11.01.00-06-0129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0129/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 871 542,69 PLN