EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU "REWITALIZACJA"

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001


+48 511 403 138 , +48 507 114 740
e-mail: rewitalizacja@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/rewitalizacjaPROJEKT "REWITALIZACJA"Projekt pn. „Rewitalizacja!” nr RPLU.11.01.00-06-0129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0129/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 871 542,69 PLN