EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Rewitalizacja"
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.APLIKUJ DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
PROJEKT "REWITALIZACJA"Projekt pn. „Rewitalizacja!” nr RPLU.11.01.00-06-0129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0129/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 871 542,69 PLN