EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


20..05.2020 Rozpoczynamy spotkania indywidualne - IPD

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Instrumenty i usługi rynku pracy służące do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

HARMONOGRAMY - PDF


19.05.2020 Koniec rekrutacji do ścieżki dotacyjnej

Informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu Młodość moją szansą! do ścieżki dotacyjnej.
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu, a także listę rezerwową. Kolejnym działaniem w projekcie będzie spotkanie z doradcą zawodowym w ramach IPD.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - PDF
LISTA REZERWOWA - PDF


20.03.2020 KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,
z uwagi na możliwość przedłużenia stanu epidemicznego w kraju o kolejne tygodnie, Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw podjął decyzję o rozpoczęciu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej w trybie zdalnym.

Na Państwa zgłoszenia czekamy w terminie:
od 25.03.2020r. do 03.04.2020r do godz. 16.00.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres e-mail:: projekt@eds-fundacja.pl. lub info@inspires.pl
 2. Oprócz dokumentów wymienionych  §5 pkt. 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, każdy kandydat/tka na uczestnika projektu zobligowany jest dołączyć do dokumentów  dodatkowe OŚWIADCZENIE
 3. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 4. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf - w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.
 5. Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie
 6. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.
 7. Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.
 8. Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy wysłać zwykłym listem (NIE POLECONYM!) na adres:
  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  ul. 3 Maja 18/5a 20-078 Lublin
 9. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail. Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po jej zakończeniu nie będą rozpatrywane
 10. Przypominamy, iż zastrzegamy sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 120% formularzy rekrutacyjnych w ramach danej ścieżki, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej na min. 24 godziny przed zamknięciem rekrutacji.
 11. Zastrzegamy sobie również możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu spełniających kryteria udziału w Projekcie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, planujemy przeprowadzenie części zadań zaplanowanych w projekcie zdalnie, tj. przez telefon, komunikator Skype lub inne narzędzia do prowadzenia szkoleń online. Rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym odbywać się będą telefonicznie w wyznaczonym wcześniej terminie. Zajęcia indywidualne w ramach projektu (Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe) zostaną przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Skype. Wobec czego wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie, powinni posiadać konto na tymże komunikatorze. Informujemy również o tym, że w przypadku przedłużającego się stanu epidemicznego w kraju, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu może mieć również formę zajęć online. Na bieżąco będziemy informować osoby zainteresowane o podejmowanych działaniach w projekcie.

Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu pracownicy biura projektu pracują zdalnie, a jedynymi sposobami kontaktu są:

e-mail: projekt@eds-fundacja.pl
lub
telefon komórkowy: 727-400-872 lub 576-325-861


12.03.2020 KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz szybkim tempem rozprzestrzeniania się wirusa Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw podjął decyzję o przesunięciu terminu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej oraz zawieszeniu działań projektowych do odwołania.
Od dzisiaj pracownicy biura projektu będą pracować zdalnie, a preferowanym sposobem kontaktu jest e-mail i/lub telefon komórkowy.
O wszystkich działaniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.


11.03.2020 Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą, aby ze względów bezpieczeństwa, formularze zgłoszeniowe do projektu "Młodość moją szansą!" ścieżka dotacyjna, dostarczać za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Termin oraz miejsce przyjmowania zgłoszeń pozostają bez zmian.


28.02.2020 Dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące zasad przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego są już dostępne na naszej stronie!

Uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące zasad przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu „Młodość moją szansą!” są już dostępne na naszej stronie! W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce POBIERZ

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w biurze projektu ul. ks. Sondeja 2/4, 35-011 Rzeszów.

Informujemy również, że rekrutacja do ścieżki dotacyjnej rozpocznie się z dniem 16.03.2020 r. i trwać będzie do 20.03.2020r.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Projektu:
  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  ul. ks. Sondeja 2/4, 35-011 Rzeszów
  poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-13.00
  Tel. 727-400-872, 576-325-861; e-mail: projekt@eds-fundacja.pl
 2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ:
od 16.03.2020 do 20.03.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Decyduje data wpływu.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 120% formularzy rekrutacyjnych w ramach danej ścieżki.
Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. ks. Sondeja 2/4, 35-011 Rzeszów w godzinach 8.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


Luty 2020 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU
 • Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
 • Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
 • Myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje Ci środków na start?

Nie czekaj!!!

Zgłoś się już dziś do udziału w bezpłatnym projekcie „Młodość moją szansą!”
Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego.
Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane już wkrótce.

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie? ...

o tym można dowiedzieć się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...

o tym można dowiedzieć się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...

o tym można dowiedzieć się w części "REKRUTACJA"WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!


O PROJEKCIE

Projekt „Młodość moją szansą!” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.


CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zmianę lub podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) u 102 osób w wieku 18-29 lat znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej z obszaru województwa podkarpackiego przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia na podstawie Indywidualnego Planu Działań. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.


DLA KOGO?

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 102 osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują woj. podkarpackie,
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • są w wieku 18-29lat (do ukończenia 30r.ż)
 • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub
 • należą do grupy tzw. ubogich pracujących lub są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub są rolnikami lub domownikami rolnika i zamierzają odejść z rolnictwa
 • nie należą do grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER
 • Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Kryteria strategiczne:

  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby niepełnosprawne,
  • kobiety ,
  • osoby zamieszkujące miasta średnie; w tym tracące funkcje społeczno – gospodarcze,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).

  Formy wsparcia

  • I ŚCIEŻKA WSPARCIA – DOTACJE
  • II ŚCIEŻKA WSPARCIA – SZKOLENIOWO – STAŻOWA

  WIęcej informacji w zakłądce O PROJEKCIE


  Zasady uczestnictwa

  Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

  Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania w zakładce: POBIERZ


  Dodatkowo zapewniamy

  • Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
  • Stypendium stażowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęci;
  • Catering;
  • Materiały dydaktyczne.

  Okres realizacji

  Projekt realizowany jest w okresie
  od 01.02.2020r. do 30.06.2021r.


PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 588 528,82 zł